Telefon

(+420) 775 563 736

Email

info@groma.cz

Seznam zlepšení systému GROMA verze 12


Groma

 • Nová výpočetní úloha - Vyrovnávací přímka
  Doplněna výpočetní úloha pro výpočet vyrovnávací přímky metodou nejmenších čtverců. Úloha vypočte vyrovnávací přímku za podmínky minimálního součtu čtverců vzdáleností bodů od přímky. Po výpočtu přímky jsou vypočteny i průměty bodů na přímku a vzdáenosti bodů od přímky. Pro vstupní body lze zadat, zda mají být definiční pro výpočet přímky, nebo zda nemají rovnici přímky ovlivnit a mají být na přímku pouze promítnuty.

 • Nová úloha - Vyhledání identických bodů ve dvou souborech
  Úloha slouží k vyhledávání identických bodů, obdobně jako stávající funkce Odstranění identických bodů, ale pracuje se dvěma souřadnicovými soubory.

 • Porovnání seznamů souřadnic - volba protokolování
  V porovnání seznamů souřadnic postupně narůstal počet požadovaných informací v protokolu, až délka řádku přesáhla hranici, kterou lze vytisknout na stránku standardního formátu na výšku. Obvykle ale nejsou potřeba všechny informace najednou, takže je nyní možno přesně zvolit, které informace má výstupní protokol obsahovat.

 • Porovnání seznamů souřadnic - typ testování
  Do protokolu v porovnání seznamů souřadnic se nyní vypisuje i typ testování - zda je testován celý soubor pro konkrétní požadovanou střední chybu, nebo celý soubor pro jeden kód kvality, nebo každý bod pro individuální kód kvality.

 • Porovnání seznamů souřadnic - možnost testovat seznamy pouze s výškami
  Nyní lze touto úlohou testovat i seznamy bodů, u nichž jsou uvedeny pouze výšky bez polohy.

 • Kontrolní oměrné - kódy kvality v protokolu
  Do protokolu jsou nyní vypisovány kódy kvality obou koncových bodů i v případě, že je vypnuto vypisování souřadnic.

 • Průsečík přímek - výpočet s výškou
  Jsou-li koncové body první přímky zadány včetně výšek, program vypočte i výšku průsečíku, a to tak, že ji vyinterpoluje jako kdyby průsečík ležel na první přímce.

 • Průsečík přímek - tlačítko pro změnu znaménka odsazení
  U vstupního pole pro odsazení přímek je nyní tlačítko ±, pomocí něhož lze měnit znaménko odsazení přímky.

 • Porovnání seznamů souřadnic - kód kvality v protokolu
  Do protokolu jsou nyní vypisovány kódy kvality obou bodů.

 • Označování bodů v seznamech měření - podrobné body
  V dialogovém okně pro označování měření je nyní tlačítko, kterým lze přímo označit měřené podrobné body.

 • Protokol - vkládání protokolu na místo kurzoru
  V dialogovém okně s lokálními protokoly je nyní tlačítko, jímž lze vložit zvolený protokol do hlavního protokolu na místo kurzoru, nikoli na konec souboru, kam se normálně přidává.

 • Protokol - kopírování do schránky
  V dialogovém okně s lokálními protokoly je nyní tlačítko, jímž lze zvolený protokol přímo zkopírovat do schránky, aniž by bylo třeba jej ručně označovat v dialogovém okně.

 • Polární vytyčovací prvky - jednotlivé body do zápisníku
  Ve výpočetním okně pro polární vytyčovací prvky lze nyní při výpočtu do zápisníku počítat i jednotlivé body (ručně zadané, přetažené ze seznamu souřadnic i ukázané v grafice).

 • Polární vytyčovací prvky - jednotlivé body do zápisníku
  Ve výpočetním okně pro polární vytyčovací prvky lze nyní při výpočtu do zápisníku počítat i jednotlivé body (ručně zadané, přetažené ze seznamu souřadnic i ukázané v grafice).

 • Odečítání souřadnic ve výpočetních úlohách
  U některých výpočetních úloh (Průsečík přímek, Průsečík přímka-kružnice, Směrník a délka, Napojení změny do KMD) se nyní po grafickém odečtení všech vstupních bodů nepřepne odečítání zpět na první bod, ale vypne se. Zamezí se tím nechtěnému opakovanému odečtení prvního bodu, ke kterému občas dochází při odečítání z výkresu MicroStation.

 • Nastavení projektu - zvýšení počtu viditelných projektů
  Dialogové okno pro nastavení projektu bylo upraveno tak, aby v něm bylo vidět více projektů.

 • Přečíslování souřadnic - uložení původního čísla bodu
  Při přečíslování seznamů souřadnic lze nyní původní číslo bodu uložit kromě poznámky i do uživatelských informací INFO1 - INFO4.

 • Hromadné změny souřadnic - úplné číslo bodu
  V preprocesoru pro výpočty v dialogovém okně pro hromadné změny v seznamu souřadnic je nyní definována i konstanta NUMBER, obsahující úplné číslo bodu. Tuto konstantu lze použít ve zpracování ostatních číselných polí.

Grafický modul

 • Vylepšena komunikace mezi výpočetní částí a grafickou částí Gromy
  Od této verze je možné vybrané body v seznamu souřadnic ve výpočetní části použít pro označení bodů v seznamech v grafické části. Samotný přenos bodů probíhá přes schránku operačního systému. Níže uvedené nástroje nově podporují tyto přenosy bodů:
  • Generování vytyčovacího protokolu a zvacích dopisů
  • Generování průsvitky
  • Výběr bodů pro VFK
  • Hromadné generování značek

 • Doplněn nový nástroj na generování zvacíh dopisů Seznámení s vytyčením hranic pozemků
  Tato funkcionalita byla doplněna do již existujícího nástroje: Sp. moduly->Generování vytyčovacího protokolu. Stejně jako u vytyčovacího protokolu je zvací dopis řešen formou šablony, kterou si může zákazník upravit dle svých potřeb (doplnit hlavíčku, scan svého podpisu,...).

 • Vylepšen nástroj Sp. moduly->Generování vytyčovacího protokolu
  Nástroj lze využít k automatickému vygenerování vytyčovacího protokolu. Byla provedena tato vylepšení:
  • Seznam vlastníků je řazen abecedně dle příjmení, jména (resp. názvu). Případné tituly vlastníka se při řazení ignorují.
  • Byla do dialogu doplněna volba Ignorovat body v přímce, která umožňuje ovlivnit vybírání bodů dle hranice parcely.
  • Do dialogu bylo doplněno tlačítko, které umožňuje zvýraznit vybrané body ve výkresu (dočasně do dalšího překreslení pohledu).
  • Byla upravena substituce klíče #CISLO_OVERENI#, která nefungovala korektně.

 • Vylepšen nástroj Definování graf. elementů
  Do nástroje Nastavení->Definování graf. elementů byla doplněna možnost editovat grafické vlastnosti prvků ze skupiny PÚ.

 • Doplněna nová klávesová zkratka Rychlé zvětšení aktivního pohledu
  Doplněna nová klávesová zkratka Rychlé zvětšení aktivního pohledu, která po stiknutí klávesy + na numerické klávesnici, provede zvětšení aktivního pohledu.

 • Doplněna nová klávesová zkratka Rychlé zmenšení aktivního pohledu
  Doplněna nová klávesová zkratka Rychlé zmenšení aktivního pohledu, která po stiknutí klávesy - na numerické klávesnici, provede zmenšení aktivního pohledu.

 • Vylepšena práce s měřítky tisku
  Vylepšena práce s měřítky tisku, resp. s jejich přepočítáváním pomocí příkazů Nejbl., Nahoru. Od této verze se zohledňuje měřítko nastavené již pomocí trvalé ohrady, ohrady pro tisk,....

 • Vylepšen nástroj Nástroje->Linie->Generovat polygon dle osy
  Od této verze je možné v parametrech funkce zapnout/vypnout odsazování začátku i konce elementu. Nově je implicitně odsazování vypnuté.

 • Vylepšen průvodce službou Sp. moduly->WSGP
  Byla zapracována tato vylepšení:
  • Při zadání chybných přihlašovacích údajů již není hlášená obecná (nic neříkající) chyba (500) Vnitřní chyba serveru, ale uživatel je na tuto skutečnost upozorněn speciálním hlášením.
  • V případě, že se blíží vypršení platnosti hesla je o této situac uživatel informován textem ve spodní části průvodce.
  • Na záložku Správa účtu WSGP byl doplněn nový průvodce [3] Prodloužit platnost hesla, který umožňuje provést prodloužení aktuálního hesla.
  • Do průvodce [7] Zobrazit detail řízení PM, byla doplněna možnost provádět konverzi ID parcely na její číslo.

 • Vylepšen nástroj Sp. moduly->Exportní modul (body, vlastníci, parcely)
  Byla zapracována tato vylepšení:
  • Doplněna možnost exportovat body na hranici katastrálních území. Hranice k.ú. pro výběr bodů se určuje kliknutím do plochy k.ú.
  • Doplněna možnost exportovat body dle mezníků. Výběr mezníků lze omezit umístěním ohrady.
  • Doplněna možnost ignorovat body v přímce při výběru bodů dle hranic parcel.
  • Vylepšena možnost výběru bodů dle dotčených parcel. Od této verze je navíc ještě možné dotčené parcely omezit číslem/čísly LV.

 • Doplněn nový nástroj Nástroje->Text->Kreslit text podél prvku
  Tento nástroj umožňuje kreslit text podél vybraného prvku.

 • Vylepšen nástroj Nástroje->Editace textu->Změnit vlastnosti textu
  Od této verze je nově možné provést změnu těchto vlastností textu: V závorce, Zrušit otočení textu.

 • Vylepšen nástroj Nástroje->Editace textu->Převzít vlastnosti textu
  Od této verze je možné měnit vlastnost textu: V závorce.

 • Doplněn nový nástroj Nástroje->Značky->Kreslit značku podél prvku
  Tento nástroj umožňuje kreslit značku podél vybraného prvku.

 • Doplněn nový nástroj Nástroje->Grafické znázornění->Doplnit jména vlastníků
  Tento nástroj umožňuje výběrem parcelního čísla ve výkresu, interaktivně vložit text se jmény vlastníků dané parcely do výkresu.

 • Doplněn nový nástroj Pomůcky->Doplnit jména vlastníků k dot. par.
  Tento nástroj umožňuje vygenerovat texty se jmény vlastníků pod všechny parcely ve výkresu, které jsou definované jako dotčené.

 • Vylepšen nástroj Nástroje->Výpočty->Výpočet vzdálenosti - kolmo
  Od této verze nově funguje výpočet vzdálenosti kolmo i na tyto prvky: Oblouk, Kružnice daná třemi body, Kružnice daná středem a poloměrem. Zároveň byla sjednocena funkcionalita a chování této funkce s fungování obdobné funkce v MicroStation.

 • Vylepšen nástroj Nástroje->Pomůcky->Transformace vektor
  Od této verze je umožněno provést kontrolu rozmístění bodů podle §75 odst. 4 vyhlášky.

 • Vylepšen nástroj Nástroje->Rastr->Transformace rastr
  Od této verze je umožněno provést kontrolu rozmístění bodů podle §75 odst. 4 vyhlášky.

 • Vylepšen nástroj Definovat nové WMS připojení
  Od této verze umožňuje připojit i WMS vrstvy, které obsahují vnořené souřadnicové systémy.

 • Doplněna nová definice WMS
  Doplněna nová definice WMS pro prohlížecí službu Geoportál - Základní mapa 1:10 000, do implicitní instalace Gromy (soubor Geoportal_ZM10.xwms).

 • Vylepšeno fungování nástroje Nástroje->Editace->Prodloužit element k elementu
  Nástroj funguje odlišně oproti stejnojmenné funkci v MS a tak může být používání tohoto nástroje lehce matoucí, z tohoto důvodu je při editaci uživatel naváděn popisem na stavovém řádku.

Modul pro geometrické plány

 • Ukládání BPEJ do databáze
  Pokud při zpracování GP dojde ke změně výměr BPEJ, lze nové výměry nyní hromadně zapsat zpět do databáze, takže není třeba před exportem VFK editovat SPI ručně.

 • Zobrazení BPEJ u nového stavu
  U vstupní tabulky nového stavu je tabulka s výslednými bonitami. Hodnoty jsou určeny při zpracování bonitních dílů a jsou použity při zpětném ukládání bonit do databáze.

 • Výběr účelu geometrického plánu
  Standardní varianty účelu geometrického plánu, definované ve vyhlášce, lze nyní b popisovém poli vybírat z nabídky, není třeba je vypisovat ručně. Je možno i zkombinovat více možností.

MicroStation

 • Spojování podle čísel bodů
  Nástroj pro spojování podle čísel bodů nyní umožňuje automatické spojení bodů s po sobě následujícími čísly. Automatické spojování je ukončeno na zadané horní hranici čísla bodu, nebo při nalezené mezeře v číslování.