Telefon

(+420) 775 563 736

Email

info@groma.cz

Seznam zlepšení systému GROMA verze 12.3


Groma

 • Import bodů z databáze - body na hranicích věcných břemen
  Při importu seznamu souřadnic z databáze lze nyní vypnout import bodů na hranicích věcných břemen. Lze samostatně vypínat body na dosavadních nebo nových hranicích.

 • Aktualizován systémový číselník katastrálních území.

Grafický modul

 • Doplněna podpora načítání nové verze NVF ve verzi 5.6
 • Vytvořena nová verze nástroje WSGP 3.0.0.
  • Doplněna podpora nové verze WSDP 2.9.
  • Doplněna podpora nové verze WSGP 2.8.
  • Na záložce Podklady pro měření byl doplněn nový průvodce [03] Přidat parcelu do aktuálního řízení PM, který umožňuje přidat další dotčené parcely do již existujícího řízení PM.
  • Na záložce Podklady pro měření byl doplněn nový průvodce [10] Odpojit PM řízení od aktuálního projektu, který nově vyžaduje potvrzení od uživatele před samotným odpojením řízení.
  • Na záložce Podklady pro měření byl doplněn nový průvodce [11] Odpojit libovolné PM řízení od projektu/ů, který umožňuje odpojit libovolné řízení od libovolného projektu v databázi.
  • Na záložce Odeslání GP byl doplněn nový průvodce [5] Zobrazit seznam všech neuzavřených řízení PGP, který umožňuje zobrazit seznam vlastních neuzavřených řízení typu PGP vytvořených přes WSGP.

 • Doplněn nový nástroj Hr. operace->Hromadné vyrovnání na přímku
  Tento nástroj umožňuje provést automatizovaně hromadné vyrovnání bodů na přímce v rámci celého nového stavu.

 • Načítání projektů bylo zrychleno až o 55%.

 • Upraven nástroj Projekt->Import->Podklady...
  • Vyřešen problém s příliš dlouhými podíly či jmenovateli ve VFK souborech.
  • Doplněna automatická oprava VFK souborů, která řeší chyby v nezapsaných GPL.

 • Upraven nástroj: Projekt->Import->Podklady z internetu (bez SPI)
  Zprovozněno stahování vystavených VFK souborů, které bylo nefunkční z důvodu změny adresy vystavených VFK souborů ze strany ČÚZK.

 • Upraven nástroj: Projekt->Import->VFK z internetu (bez SPI)
  Zprovozněno stahování vystavených VFK souborů, které bylo nefunkční z důvodu změny adresy vystavených VFK souborů ze strany ČÚZK.

 • Vylepšen nástroj Projekt->Export->VFK
  • Od této verze se při exportu automaticky vyhodnocuje, jestli se jedná o GP na věcné břemena. V takovém případě nejsou do VFK souboru exportovány parcely a na ně navázané údaje což eliminuje neúspěšné importy takových VFK do ISKN.
  • Výrazně zrychlen export v případě objemnějších databází a v případě využívání nástroje Výběr bodů pro VFK, kdy export mohl trvat i desítky minut. Od této verze se stejná data exportují max. nižší desítky sekund.

 • Vylepšen nástroj Generovat protokol o exportu do NVF v dialogu Export projektu do VFK
  • Od této verze se při exportu automaticky vyhodnocuje, jestli se jedná o GP na věcné břemena. V takovém případě nejsou do VFK souboru exportovány parcely a na ně navázané údaje což eliminuje neúspěšné importy takových VFK do ISKN.
  • Výrazně zrychlen export v případě objemnějších databází a v případě využívání nástroje Výběr bodů pro VFK, kdy export mohl trvat i desítky minut. Od této verze se stejná data exportují max. nižší desítky sekund.

 • Vylepšen nástroj Nástroje->Vyplnění->Vyplnit nebo vyšrafovat plochu
  Od této verze vygenerované vyplnění nebo šrafování zohledňuje nastavení dodatečných grafických atributů na horní nástrojové liště (např. "Zvýrazněný element")

 • Vylepšen nástroj Nástroje->Vyplnění->Vyplnit nebo vyšrafovat lemovku dle prvku
  Od této verze vygenerované lemovka zohledňuje nastavení dodatečných grafických atributů na horní nástrojové liště (např. "Zvýrazněný element").

 • Vylepšen nástroj Nástroje->Manipulace - elementy->Změna otočení elementu
  • Doplněna nová metoda otáčení Interaktivně, pomocí které je možné vybraný prvek otočit interaktivně dle pozice kurzoru myši. Tato metoda podporuje i práci s ohradou.
  • Od této verze si aplikace pamatuje poslední natavení ovládacího prvku Metoda.
  • Vylepšeno otáčení prvků v ohradě. Od této verze není funkce zrušena po stisku pravého tlačítka, ale dojde pouze k resetu funkce do výchozího stavu (funkci lze kdykoliv ukončit dvojklikem pravého tlačítka myši).

 • Vylepšena práce s WMS službami
  Od této verze již nedochází při tisku WMS podkladů ke změně barev.

 • Přepracován nástroj Dos. VB na stavovém řádku
  Od této verze již zapnutí/vypnutí viditelnosti dosavadních hranic věcných břemen tvá jen zlomek původního času.

 • Vylepšen nástroj Nástroje->Výpočty->Výpočet polygonu (parcela, k.ú.,...)
  Na stavovém řádku se nově zobrazuje i informace o počtu vnitřních objektů vypočítané parcely.

 • Přepracován nástroj výpočet výměr
  Byl výrazně zrychlen (o několik řádů) v případě komplexních a velkých objektů. Tato úprava se projeví zrychlením všech nástrojů pracujících s plochami objektů.

 • Vylepšeny nástroje Nástroje->Tvorba GP->Generování graf. zn. GPL a Náčrtu, Nástroje->Text->Číslo bodu, Nástroje->Grafické znázornění->Doplnit čísla bodů na hranici vybrané parcely
  Od této verze se generují čísla bodů v barvě, která odpovídá barvě příslušného bodu v PČB. Toto chování usnadní práci v terénu, kdy je vhodné na vytištěném náčrtu vidět, který bod má jakou kvalitu.

 • Vylepšen hlavní stavový řádek aplikace
  • Doplněn nový přepínač Skrýt PČB dos. VB, který umožňuje schovat (pro lepší přehlednost) či zobrazit všechny body PČB, které jsou navázané na dosavadní hranice věcných břemen.
  • Doplněn nový přepínač Skrýt PČB nezapsaných GPL, který umožňuje schovat (pro lepší přehlednost) či zobrazit body PČB v budoucnosti (z nezapsaných GPL).

 • Vylepšen nástroj Tvorba GP->Editování SPI
  • Byl doplněn nový nástroj na hromadné rušení parcel dle seznamu v CSV.
  • Dialog se již neuzavírá po stisknutí klávesy Enter.

 • Vylepšena práce s číslem bodu na stavovém řádku.
  Od této verze se při zjišťování a následném nabízení maximálního volného čísla bodu ignorují čísla bodů stanovisek (čísla větší rovno 4000). Hraniční hodnotu, od které se mají čísla bodů ignorovat lze nastavit v parametrech aplikace: Nastavení->Parametry->Graf. modul->Při nabízení max. čísla bodu, ignorovat čísla bodů od. Vypnutí této funkcionality lze provést nastavením čísla 9999 ve výše uvedeném nastavení.

 • Vylepšena filtrovací funkce ve všech seznamech
  • Nově je možné zadávání filtru ukončit i pomocí klávesy Enter.
  • Bylo umožněno použití divokého znaku %, který je ekvivalentní ke znaku *.

 • Vylepšen nástroj Generování SPI
  Do stejnojmenného dialogu byl do oddílu Generování druhů pozemků> doplněn přepínač Zohlednit předešlý návrh SPI, který umožňuje při opětovném generování nového stavu SPI u nových a aktualizovaných parcel převzít druh a využití pozemku z předešlého návrhu (v případě, že předešlému DP neodporuje typ parcelního čísla, resp. přítomná značka DP).

 • Doplněn nový nástroj Hr. operace->Generovat čísla bodů dle seznamu souřadnic
  Tento nástroj umožňuje automatické vygenerování čísel bodů do grafického znázornění náčrt dle vybraných bodů v seznamu souřadnic (CRD).

 • Doplněn nový nástroj Hr. operace->Generovat popisy bodů dle seznamu souřadnic
  Tento nástroj umožňuje automatické vygenerování popisů bodů do grafického znázornění náčrt dle vybraných bodů v seznamu souřadnic (CRD) a jejich poznámek.

 • Vylepšen nástroj Hr. operace->Hromadné generování značek
  Od této verze dialog podporuje dynamickou změnu velikosti.

 • Vylepšen nástroj pro hromadné generování značek Hr. operace->Hromadné umístění popisů (náčrt)
  Od této verze dialog podporuje dynamickou změnu velikosti.

 • Přepracován a zprovozněn nástroj na zobrazení aktuálních informací o bodovém poli Zobrazit->Geodetické údaje bodového pole
  Tento nástroj byl od cca 03/2021 nefunkční, protože ČÚZK zrušil WMS služby, které tyto informace poskytovaly a zprovoznil služby nové ve standartu WFS.

 • Vylepšen nástroj Sp. moduly->Exportní modul (body, vlastníci, parcely)
  • Na záložce Body vylepšen výběr bodů pomocí volby Vybrat dle náčrtu, kde je nově umožněn více náčrtů najednou.
  • Na záložce Vlastníci vylepšen výběr vlastníků pomocí volby Vybrat dle náčrtu, kde je nově umožněn více náčrtu najednou.
  • Na záložku Vlastníci byl doplněn nový parametr exportu do CSV Multiplikovat LV v CSV dle vlastnictví, který určuje, jestli se budou LV do výsledného CSV generovat tolikrát kolik spoluvlastníků obsahuje (pokaždé s jiným spoluvlastníkem).
  • Na záložce Parcely vylepšen výběr parcel pomocí volby Vybrat dle náčrtu, kde je nově umožněn více náčrtu najednou.
  • Na záložce Parcely byla doplněna možnost exportovat novou vlastnost pomocí sloupce Náčrt, který obsahuje informaci v jakém náčrtu daná parcela leží (pokud takový existuje).
  • Na záložku Parcely byl doplněn nový parametr exportu do CSV Multiplikovat parcely v CSV dle vlastnictví, který určuje, jestli se budou parcely do výsledného CSV generovat tolikrát kolik spoluvlastníků obsahují (pokaždé s jiným spoluvlastníkem).
  • Do exportu Vlastníci a Parcely byla doplněna informace o dokončení procesu se statistikou vyexportovaných záznamů.
  • Na záložkách Body, Vlastníci, Parcely bylo zrušeno tlačítko Počet, protože svou funckionalitou pouze duplikovalo tlačítko v seznamu objektů.
  • Opraven export parcel, kdy se neexportovaly vybrané parcely s LV=0.
  • Nastavení ovládacího prvku Exportovat názvy sloupců na záložce Vlastníci je od této verze permanentní.
  • Na záložce Parcely byl doplněn chybějící tooltip k ovládacímu prvku Exportovat budovy jiného vlastníka.

 • Vylepšen nástroj Nástroje->Editace->Prodloužit prvky k průsečíku
  Byl doplněn nový přidružený dialog k tomuto nástroji, který umožňuje:
  • Automaticky provést opravu bodu - pokud je přepínač zaškrtnutý tak je provedena oprava souřadnice posouvaného bodu (není generován bod nový, ale edituje se stávající).
  • Protokolovat opravu bodu - v případě, že se realizuje oprava bodu, je možné pomocí tohoto přepínače určit jestli se má vytvořit protokol o opravě bodu.
  • Zpracovat i SPOL, pokud má shodnou polohu - v případě opravy bodu tento přepínač umožňuje provést i opravu souřadnice polohy pokud je shodná se souřadnicí obrazu.

 • Vylepšen nástroj Nástroje->Editace->Prodloužit element k elementu
  Byl doplněn nový přidružený dialog k tomuto nástroji, který umožňuje:
  • Automaticky provést opravu bodu - pokud je přepínač zaškrtnutý tak je provedena oprava souřadnice posouvaného bodu (není generován bod nový, ale edituje se stávající).
  • Protokolovat opravu bodu - v případě, že se realizuje oprava bodu, je možné pomocí tohoto přepínače určit jestli se má vytvořit protokol o opravě bodu.
  • Zpracovat i SPOL, pokud má shodnou polohu - v případě opravy bodu tento přepínač umožňuje provést i opravu souřadnice polohy pokud je shodná se souřadnicí obrazu.

 • Vylepšen nástroj Nástroje->Výpočty->Průsečík přímek
  • Doplněna možnost nastavení vkládání vrcholů do vstupních elementů o možnost Vložit vrcholy inteligentně. Tato volba v procesu vkládání vrcholu do vstupních prvků automaticky rozlišuje do jakého vstupního elementu se vkládá vrchol a podle toho se vkládání přizpůsobuje. Např. v případě kombinace vstupních elementů věcné břemeno a hranice parcely je vrchol vložen pouze do hranice věcného břemene, v případě kombinace vstupních elementů hranice parcely a hranice parcely je vrchol vložen do obou elementů.
  • Doplněn nový přepínač Automaticky provést opravu bodu - pokud je přepínač zaškrtnutý, je automaticky provedena oprava souřadnice dotčeného bodu (není generován bod nový, ale edituje se stávající). Samozřejmě oprava se provádí pouze pokud takový bod existuje, např. v případě, že se průsečík nachází uvnitř obou prvků, k opravě nedochází.
  • Doplněn nový přepínač Protokolovat opravu bodu - v případě, že se realizuje oprava bodu, je možné pomocí tohoto přepínače určit jestli se má vytvořit protokol o opravě bodu.
  • Doplněn nový přepínač Zpracovat i SPOL, pokud má shodnou polohu - v případě opravy bodu tento přepínač umožňuje provést i opravu souřadnice polohy pokud je shodná se souřadnicí obrazu.
  • Po uložení průsečíku pomocí tlačítka Uložit průsečík je dialog automaticky inicializován do dalšího zadávání průsečíku.
  • Po spuštění funkce je provedena automatická inicializace do módu zadávání vstupních prvků. Již není nutné explicitní zmačknutí tlačítka Nový průsečík.

 • Vylepšen nástroj Nástroje->Výpočty->Průsečík přímky a oblouku
  Nástroj byl upraven a rozšířen o stejnou funkcionalitu jako nástroj Výpočty->Průsečík přímek> (viz výše).

 • Vylepšen nástroj Nástroje->Výpočty->Průsečík přímky a kružnice
  Nástroj byl upraven a rozšířen o stejnou funkcionalitu jako nástroj Výpočty->Průsečík přímek> (viz výše).

 • Vylepšen nástroj Zobrazit->Manažer typů prvků
  Od této verze dialog podporuje dynamickou změnu velikosti.

 • Vylepšen nástroj Zobrazit->Manažer výkresů
  Od této verze dialog podporuje dynamickou změnu velikosti.

 • Vylepšen nástroj Pomůcky->Vybrat dot. par. dle poznámky
  Od této verze dialog podporuje dynamickou změnu velikosti.

 • Vylepšena nástroj Nástroje->Výpočty->Výpočet polygonu (parcela, k.ú.,...)
  Do výpočtu oblastí Díl BPEJ a BPEJ byla doplněna funkcionalita, která umožňuje automatické provedení dohledání a protokolaci příslušného kódu BPEJ.

 • Upraven nástroj Pomůcky->Stažení map z internetu
  Zprovozněno stahování vystavených VFK souborů, které bylo nefunkční z důvodu změny adresy vystavených VFK souborů ze strany ČÚZK.

 • Vylepšena práce se seznamem dostupných katastrálních území ve všech nástrojích, který jej obsahují
  Od této verze se automaticky před vyplňuje to katastrální úuzemí, který je definováno v Nastavení projektu.

 • Vylepšen nástroj Pomůcky->Editace dotčených parcel.
  Od této verze je umožněno tento nástroj spouštět i v pohledech Gpl a Náčrt.

 • Aktualizován systémový číselník katastrálních území.

Modul Geometrické plány

 • Zjednodušené zadání plánů pro jednoho nabyvatel
  Do zpracování GP pro jednoho nabyvatele byla doplněna možnost zjednodušeného zadání. Zjednodušené zadání lze vygenerovat pouze z dosavadního a nového stavu, nebo do něj nechat automaticky upravit standardní zadání načtené z databáze z grafického modulu. Ve zjednodušeném zadání jsou ve výpočtu výměr pouze sestaveny a do skupiny vyrovnány celé parcely dosavadního a nového stavu.

 • Plány pro jednoho nabyvatele ve více skupinách
  Modul nyní umožňuje zpracovat kombinovaný plán obsahující více skupin pro jednoho nabyvatele (pro několik nabyvatelů), případně i v kombinaci se standardními skupinami.

 • Rozdělení seznamu dílů na více řádků
  Je-li výsledná parcela složena z více dílů, a přesáhne-li délka celého označení šířku sloupce Označení dílu> (např. f1+i1+l1+c1+z+v), je seznam dílů rozdělen na více řádků.

 • Ukládání změn druhů pozemků do databáze
  Kromě změněných výměr parcel nového stavu a bonitních dílů lze nyní uložit zpět do databáze i druhy pozemků a způsoby využití parcel nového stavu, pokud byly v rámci zpracování tabulek GP změněny.

 • Vylepšené ukládání výměr bonitních dílů do databáze
  Ukládání změněných výměr bonitních dílů parcel nového stavu do databáze bylo vylepšeno.

 • Nová žádanka
  Modul obsahuje novou verzi formuláře Žádost o potvrzení geometrického plánu (označení ČÚZK 6.85 – 2021) platnou od 30.7.2021.