Telefon

(+420) 775 563 736

Email

info@groma.cz

Výpočet trasy komunikace

 

Výpočet trasy komunikace

 

Vstupní hodnoty

Trasa komunikace je definována seznamem prvků komunikace (přímá, přechodnice, kruhový oblouk). Tyto prvky jsou definovány následujícími hodnotami:
 • Souřadnice počátečních bodů jednotlivých prvků (např. přímá-přechodnice, přechodnice-kružnice, apod.)
 • Staničení počátečních bodů prvků
 • Polomrěy kružnic
 • Parametry přechodnic

Tato vstupní data mohou být pořízena např. systémem ROADPAC.

Podporované prvky

Trasa může být tvořena těmito prvky:
 • Přímá
 • Kruhový oblouk
 • Klotoida
 • Kubická parabola

Na trase jsou přípustné pouze takové kombinace prvků, které vyhovují geometrickým kontrolám. Nepřípustné jsou např. tyto kombinace:

 • Přímá - Přechodnice - Přímá (Přechodnice by musela mít na obou koncích nulovou křivost).
 • Kružnice - Kružnice (mají-li různé poloměry - na styku by docházelo k nespojitosti).
 • Přechodnice - Přechodnice - Přechodnice.

Poslední prvek trasy nesmí být přechodnice.

Kontroly

Před vlastním výpočtem podrobných bodů proběhne důkladná kontrola vstupních dat. Kontrola zahrnuje tyto části:
 • Kontrola poloměrů prvků: Při této kontrole jsou porovnávány poloměry křivosti sousedních navazujících prvků. Jestliže rozdíl poloměrů překročí hodnotu 0.5m, je zobrazeno chybové hlášení.
 • Kontrola délek prvků: Při této kontrole jsou porovnávány délky prvků vypočtené ze staničení s délkami vypočtenými ze souřadnic koncových bodů a z dalších parametrů prvků. Jestliže rozdíl délky překročí hodnotu 0.05m, je zobrazeno chybové hlášení.
 • Kontrola spojitosti: Program kontroluje spojitost trasy pomocí úhlů tečen. V bodech, v nich se stýkají jednotlivé prvky, vypčote směrníky tečen k oběma prvkům. Jestliže se směrníky liší o více než 0.01g, je zobrazeno chybové hlášení.

Podrobné body na trase komunikace

Program vypočte souřadnice podrobných bodů na trase komunikace v zadaném intervalu, počínaje zadaným staničením.

Podrobné body na normálách

Program vypočte ve všech podrobných bodech normály k trase, a na těchto normálách vypočte daný počet bodů v zadaném kroku příčného staničení.

Vytyčovací prvky

Vypočtené body mohou být přetažením myší uloženy do seznamu souřadnic v systému GROMA. Pomocí úlohy Polární vytyčovací prvky nebo Ortogonální vytyčovací prvky z nich mohou být dávkově vypočteny vytyčovací prvky.

Protokoly

Při všech výpočtech vznikají automaticky textové protokoly o výpočtu. Tyto protokoly lze přímo v programu GROMA editovat, tisknout, nebo dále zpracovávat libovolným textovým editorem. Dílčí protokoly z jednotlivých výpočtů se neukládají automaticky, není tedy třeba ve výsledném protokolu pracně hledat a odstraňovat pozůstatky nezdařených výpočtů.

Kontrolní kresba

Zapnete-li v systému GROMA kontrolní kresbu k výpočtům, program okamžitě po výpočtu zobrazí body na trase komunikace. Body na normálách jsou zobrazovány postupně po ukázání myší na číslo bodu na trase, v němž má být normála zobrazena