Transformace souřadnic

Před zahájením digitalizace je nutno definovat vztah mezi obrazem mapy a skutečností, tj. určit transformační klíč, pomocí něhož budou souřadnice digitalizovaných bodů převáděny do cílové souřadnicové soustavy.

Program používá tzv. afinní transformaci souřadnic. Při této transformaci jsou použity dva různé měřítkové koeficienty pro směr osy X a Y, transformace tedy lépe vystihne nerovnoměrnou deformaci mapového podkladu v podélném a příčném směru. Transformační parametry jsou určovány na základě metody nejmenších čtverců (při podmínce minimalizace součtu čtverců souřadnicových oprav na identických bodech).

Minimální počet identických bodů je, vzhledem k typu použité transformace, tři (transformace má pět parametrů: dva posuny, dva měřítkové koeficienty a rotace).

Maximální počet identických bodů je omezen pouze kapacitou operační paměti.