Změny ve verzi 5.0.3.27100 o proti verzi 4.1.2.17085


Důležitá vylepšení

 1. Přepracované grafické rozhraní aplikace. V novém rozhraní je kladen důraz na:

  Ukázka:

  VzhledApl.PNG
 2. Vylepšené Undo a Redo (Vrátit akci, zrušit vrátit akci), nyní jsou tímto ošetřeny všechny grafické operace. I transfromace vektoru a práce s body (editace, mazání bodů, ztotožnění bodů,....).
 3. Vylepšené generování výkazů, nyní se automaticky generují i díly BPEJ k jednotlivým dílum, takže není nutná ruční editace v modulu GPL.
 4. Generování SPI bylo rozděleno do dvou kroků (generování SPI, editování SPI), zároveň funkcionalita byla výrazně rozšířena:

  Ukázka:

  GenSPI.PNG
 5. Dolněna možnost definovat vlastní uživatelsé palety (až 5) a mít tak nejpoužívanější nástroje stále při ruce.
 6. Ukázka:

  UserTB.PNG
 7. Přepracován grafický vzhled výběrových množin grafických atributů, pro snadnější orientaci.
 8. Ukázka:

  SelGrVl.PNG
 9. Doplněna nová funkce: Manažer zobrazení PČB, která umožňuje dynamicky měnit zobrazované body v PČB dle zadaných kritérií.
 10. Ukázka:

  ManPCB.PNG
 11. Doplněna nová funkce na autoamtické spočítání a vložení vrcholů průsečíků VB s vlastnickémi hranicemi.
 12. Vylepšeno napojování pomocí tentatie:
  • Od této verze se grafické elementy při kreslení i editaci napojují na přesně vybrané body (do verze 4.1.2.X docházelo k napojování u duplicitních bodů na "náhodné" duplicitní body).
  • Nájezd Nejbližší lze použít i na kružnice a oblouky.
  • Nájezd Průsečík lze použít i na tyto kombinace kružnice a oblouky.
   • Linie, oblouk.
   • Linie, kružnice.
   • Oblouk, kružnice.
   • Oblouk, Oblouk.
   • Kružnice, Kružnice.
 13. Přepracován dialog vektorových referenčních výkresů:
  • Dialog je nemodální - je možné jej mít neustále otevřený.
  • Byly rozšířené možnosti definování pořadí vykreslení jednotlivých výkresů.
  • Bylo umožněno trvalé připojení ref. výkresů.
  • Bylo vylepšené zvýrazňování výkresů - zvýraznění je možné zrušit.
  • rozšířený stavový řádek.

  Ukázka:

  RefVyk.PNG
 14. Doplněn export do formátu DXF (AutoCAD verze).
 15. Na stavový řádek byl doplněn přepínač BPEJ, který slouží k rychlému zapínání/vypínání BPEJ v pohledech.
 16. Rozšířena práce s trvalými ohradami, nově je možné je pojmenovat.
 17. Přepracován tisk a dialog tisku:
  • Z typu tisku Grafické znázornění je možné se zpětně přepnout do režimu Barevně.
  • Při tisku je umožněna rychlá práce s trvalými ohradami, přimo na tomto dialogu je možné vybrat ze seznamu jakou trvalou ohradu si uživatel přeje vytisknout.

  Ukázka:

  Print.PNG
 18. Vylepšené kreslící nástroje, nyní každý druh kreslených elementů (Linie, kružnice, oblouk,...) má vlastní paletu.
 19. Doplněn nový kreslící nástroj - kreslení LineStringů (složená čára).
 20. Doplněn nový kreslící nástroj - kreslení kružnice zadné středem a poloměrem.
 21. Při generování seznamu souřadnic do graf. zn. se automaticky přizpůsobuje mezera mezi číslem bodu a souřadnicí podle typu čísla bodu (již nedochází k velké mezeře při krátkém číslu bodu).
 22. Do seznamu souřadnic se doplňuje poznámka uvedená u čísla bodu v DB.
 23. Při uzavření dialogi mapové listy je umožněno (volitelně) automaticky odpojit připojené mapové listy.
 24. Do dialgu Editace textu byla doplněna možnost rychlého zrušení otočení + změna úhlu textu.
 25. Nástroje Smazání bodu, Přidání bodu byly zpřístupněny i v grafických znázorněních a průsvitce.
 26. Výrazně vylepšena funkce Informace o prvku:
  • Do seznamu souřadnic o prvku byly doplněny informace jestli je vrchol napojen na PČB a pokud ano tak i informace o příslušném bodu v PČB (ID, uplné číslo bodu, kk).
  • Dialog informace o prvku je nemodální - je možné mít okno neustále otevřené a přitom se rychle dotazovat na další prvky.
  • Nově je možné zobrazovat infromace i bodech v PČB.
  • Informace o úhlu byla doplněna i ve stupních.
 27. Funkční klávesy (klávesové zkratky) je možné definovat i na tyto akce:
  • Režim tativu - Automatický nájezd.
  • Režim tativu - Klíčový bod.
  • Režim tativu - Nejbližší bod.
  • Režim tativu - Průsečík.
  • Režim tativu - Středový bod.
 28. Upravena funcke Přesunout svazek, kde je možné definovat jaké elementy se přesouvají (liniové, značky).
 29. Je umožněno kreslení značky 3.07 - Pastvina.
 30. Do kontrol kresby byly doplněny tyto kontroly a vylepšení:
  • Struktura parcelních čísel.
  • Stav bodů PČB.
  • Soulad FSÚ a PORCIS.
  • Blízkost bodů.
  • Blízkost bodu a linie.
  • doplněna tlačítka na rychlé zaškrtnutí a odškrtnutí všech kontrol.
 31. V dosavadním a novém stavu bylo umožněno používat režimy ohrady oříznutí (při mazání,...).
 32. Při konstrukci úsečky pod úhlem se lze napojit na jakékoliv místo na elementu (není nutný výběr pomocí tentative).
 33. Funkci Upravit prvek lze použít i na texty a značky.
 34. Do dialogu Výpočet polygonu byl doplněn přepínač, který určuje prioritu ve vyhledávání parc. čísla nebo dílu parcely při protokolaci.
 35. Byla doplněna nová funkce - ztotožnit bod (pokud jsou body příliš blízko u sebe a je potřeba je ztožnit + přizpůsobit kresbu).
 36. Funkce Odstranit nepoužité body z PČB je nově ošetřena Undem/Redem (Vrátit akci,...).
 37. Při editaci a mazání bod z PČB je doplněna kontrola na jejich původ, aby nebylo možné trvale poškodit bod původem z ISKN.
 38. Funkce Vyhledávání bodu byla zpřístupněna i v průsvitce.
 39. Funkce Editace bodu byla přepracována:
  • Okno pro editaci bodu je nemodální.
  • Editovanou souřadnici je možné vybrat interaktivně z výkresu.
 40. Rozšířena funckionalita funkce Parametry zobrazení, kde přibyly tyto možnosti:
  • Zobrazit/zvýraznit všechny společné elementy pro graf. zn. GPL a Náčrt.
  • Zobrazit/zvýraznit všechny specifické elementy pro graf. zn. GPL nebo Náčrt.
 41. Přepracována funkce transformace:
  • Tranfromace je ošetřena Undem/Redem.
  • Po transformaci již nedochází ke znovu načtení celéh projektu.
  • Proces nastavení a spuštění transformace byl výrazně zjednodušen - vždy se transformují POUZE vidtelné elementy (vektorové i body PČB).
  • Dialog transformace byl zpřehledněn a zjednodušen.

  Ukázka:

  TransfVekt.PNG
 42. Při práci s body - Přidat bod do PČB, Editovat Bod, Smazat Bod se automaticky přizpůsobuje tentaive tak, že dochází k napojování pouze na body PČB nikoliv na okolné kresbu.
 43. Zrychlena práce s ovladačemi pohledu překreslení pohledu a celkový pohled, není nutné vybírat pohled, na který se má funkce aplikovat. Funkce to pozná automaticky podle toho kde byla aktivována.
 44. Vylepšena práce s body v PČB - při ukládaní a editaci se vždy kontroluje duplicita čísla bodu, nicméně již není uživatel zatěžován kontrolou na ztotožnění bodu (tu nahradila dávková kontrola v kontrolách kresby). Případné blízké body lze následně ztotožnit pomocí specíální funkce.
 45. Přepracován dialog Nastavení->Parametry. Umožňuje jednodušší navigaci a nastavení více parametrů graf. modulu
 46. Rozšířené možnosti celkového pohledu. Jsou dostupné tyto možnosti pro rychlou navigaci:
  • Vše
  • Vektor
  • Rastr
  • Oblast změny
  • Vektor - JTSK
  • Vektor - Gust./Sv. Štěpán
  • Oblast změny - JTSK
  • Oblast změny - Gust./Sv. Štěpán
 47. K různým tlačítkům na panelech bylo doplněno tlačítko pro rychlí přístup k funkcím daného nástroje. To umožňuje rychlý a intuitivní přístup ke důležitým nástrojům.
 48. chevron.PNG
 49. Přepracována a vylepšena práce s rastry. Nyní se většina operací s rastry ovláda prostřednictvím manažeru rastrových souborů.
 50. ManRastr.PNG
 51. Vylepšeno generování graf. znázornění.
  • Již nedochází k "nesmyslnému" rozřezání linií při generování rušených či nových hranic
  • Pokud zaniká parcela s parcelním číslem se šipkou je do graf. zn. vygenrována cela šipka i se škrtnutym popisným PC.
  • Vylepšené generování sluček do graf. zn. nyní je zajištěno, že v rámci jedné hranice vnitřní kresby bude umístěna právě jedna slučka.
 52. V rámci grafického modulu byly ošetřeny tyto chyby ve VFK:
  • Duplicita na primárnim klíči v bloku ZPMZ.
  • Občasná chyba duplicit v kresbě ve VFK, který obsahuje návrhy.
 53. Přepracována aktualizace stavu v projektu. Již není nutná změnová davka ve VFK navazujicí na předešlý import, ale postačí novější stavový VFK, aplikace se sama postará na základě novějšího stavu dat ve VFK o bezproblémovou aktualizaci.
 54. Uvnitř DB byly postaveny mechanismy, které brání vzniků známých problému s liniemi bez bodů,.....
 55. Při importu VFK lze ovlivnit, zda-li se mají importovat návrhy
 56. Do exportu VFK byla doplněna možnost Exportovat všechny nové body. Tím odpadá nutnost ručně vybírat soliterní body do exportu VFK (pomocí dialogu Výběr bodů pro VFK).
 57. Funkce Kreslit linii po úhlem funguje i v režimu automatického nájezdu.
 58. Doplněna nová funkce Vrátit předchozí pohled.
 59. Doplněna nová funkce Následujicí pohled.
 60. Doplněna nová funkce Otočit pohled, která umožnuje dynamicky natáčet aktivní pohled.
 61. Do dialogu Průsvitka byla doplněna možnost automatického předgenerování průsvitky dle nového stavu.
 62. Ze stavového řádku bylo umožněno kopírovat informace do schránky windows.

Změny, drobnější vylepšení, úprava graf. rozhraní,....

 1. Nová verze sebou přináší upravené grafické prostředí:
 2. Přepracován dialog Manažer projektu, všechny importní a exportní funkce byly vyjmuty a přesunuty přímo do menu projekt
 3. MenuProjekt.PNG
 4. V menu Editace byly zrušeny příkazy: Smazaný dos. el. označit jako rušený el., Změněný dos. el. označit jako nový el.. Nově je nahradil jediný příkaz se stejným významem Při editaci vytvářet změnovou dávku pro ISKN
 5. Změněná práce s konfiguračnímy soubory, definování Cesty 1 a 2 bylo zrušeno. Nově jej nahrazuje dialog Nastavení->Manažer konfigurací
 6. Změna logiky konfiguračních souborů. Od verze 5.0.3.X jsou dostupné dva typy:
 7. Manažer vrstev byl pro přehlednost rozdělen do dvou dialogů - manažer vrstvev a manžer typů prvků.
 8. Z menu Tvorba GP byl odstraněn nástroj Generování pouze výkazů dos. a nov. stavu. Tato funkce se volá na pozadí z modulu GP při požadavku sestavit výkazy,....
 9. Z dialogu Generování graf. zn. GPL a Náčrtu byly odstraněny oddíly Rozsah a Parametry ohrady. Tvorba graf. zn. se od této verze řídí nastaveným režimem ohrady v záhlaví pohledu (jsou dostupné všechny režimy ohrady - doposud bylo dostupné pouze oříznutí).
 10. Z dialogu Nápověda->O programu... byl odstraněn oddíl Soubory uživ. nastavení. Tyto soubory se již nepoužívají.
 11. Menu Nástroje bylo přejmenováno na Pomůcky.
 12. Menu Kreslit bylo přejmenováno na Nástroje.
 13. Menu Nástroje bylo přeorganizováno (zmenšeno,...), aby jednotlivé nástroje odpovídaly hlavnímu panelu nástrojů.
 14. Bylo sjednoceno definování graf. elementů pro všechny pohledy do jediného nástroje. Ten byl výrazně zjednodušen. již není nutné zvlášť definovat společné a specifické elementy, protože bylo umožněno jejich dynamické zvýrazňování.
 15. Z menu Projekt byl odstraněn nástroj Přehled importů NVF.
 16. Kontrola Zkontrolovat obvod rozdělení kat. území byla přesunuta do menu Pomůcky.
 17. Z menu Pomůcky byl odstraněn nástroj Opravit DB. Tento nástroj je již bezpředmětný
 18. Implicitně byly schovány posuvníky v pohledech (z důvodů zvětšení pracovní oblasti). nicméně je lze opět zapnout pomocí Nastavení->Parametry-> skupina Vzhled apl.
 19. Možnost importu VFK (Importovat zpracovaný GPL v NVF (pro pohledovou kontrolu) - musí být prázdný projekt), byla přesunuta do samostatného příkazu v menu: Projekt -> Import -> GPL (VFK)
 20. Vztažné měřítko průsvitky se již nepřebírá dle nastavného vztaž. měřítka graf. zn., ale z nového a dosavadního stavu.

Změny a vylepšení souvysející s novou vyhláškou

 1. Byly upraveny funkce Přidat bod do PČB a Editovat Bod, aby umožňovaly uložit nejen souřadnici obrazu, ale i souřadnici polohy:
 2. Ukázka:

  EdtAddPnt.PNG
 3. Při ukládání a editaci bodů byla doplněna kontrola na správnost vyplnění KK.
 4. Byla upravena funkce Smazat bod z PČB, aby umožňovala mazání i souřadnic polohy.
 5. Do kontrol DB byly doplněny kontroly:
  1. kontrola správnosti vyplnění KK.
  2. kontrola správnosti ostatních atributů u souřadnice polohy.
 6. Byl upraven report Protokol o exportu do VFK, kam do sekce seznam exportovaných souřadnic, byla doplněna informace o souřadnicíh polohy.
 7. Byl upraven do VFK, tak aby obsahoval blok SPOL, zároveň byl rozšířen seznam zobrazovaných informací u seznamu souřadnic (o ID a kk).
 8. Byla doplněna funkce Zobrazit/vypnout spojnici bodů SOBR=>SPOL, která umožňuje zobrazit spojnici mezi souřadnicí obrazu a polohy.
 9. Byla doplněna funkce Přegenerovat spojnice SOBR=>SPOL, která generuje spojnice mezi body obrazu a polohy dle aktuálního stavu PČB.
 10. Byla upraven výpočet výměr, s novou vyhláškou se mění pravidla pro výpočet výměry s ohledem na KK bodů tvořící hranici parcely.

Opravy

 1. Opraveno generování protokolu o výpočtu výměru, kde se doplňují k souřadnicím ty čísla bodů, na které jsou příslušné linie opravdu napojeny.
 2. Opraven import DGN, tak aby se prvky v DGN vázaly pouze na platné prvky, stále existující v ISKN.
 3. Nové mezníky se tiskly tence.
 4. Opravena chyba, která vedla k nechtěnému ukončení apliakce (pokud byl zobrazen náhled před tiskem a uživatel ukončil dialog nastvení tisku tlačítkem Zrušit.