Technologický postup pro tvorbu geodetické aktualizační dokumentace pro Digitální technickou mapu

Informace a postupy v tomto dokumentu byly sestaveny na základě informací dostupných k datu publikace. S dalším vývojem DTM se pravděpodobně ještě budou měnit.

1.7.2024, verze 1.0


1. Seznam zkratek
2. Obecné informace
Postup práce
3. Příprava na práci s DTM
Registrace na portálu DMVS ČÚZK
4. Pořízení podkladových dat pro GAD DTM
5. Zpracování změny a tvorba GAD
Zaměření situace a výpočet souřadnic
Zdroje informací a postupy
Podrobné body
Ověření homogenity GAD
Spuštění grafického modulu a založení projektu
Import JVF
Import bodů z databáze do seznamu souřadnic
Vložení nových vypočtených bodů do databáze
Odstranění bodů z databáze
Zakreslení změny
Vytvoření grafického znázornění (náčrtu)
Export JVF
Vytvoření archivu pro odeslání
6. Předběžná kontrola GAD
7. Odeslání zpracované GAD do DMVS
8. Popis prostředí grafického modulu DTM
Grafické okno
Pás karet nebo roletové menu
Lišta nástrojů
Palety nástrojů
Spodní pás nastavení
Ovládací prvky uživatelského rozhraní
Uživatelské palety nástrojů
Seznam odkazů

Kapitola 1. Seznam zkratek

Tabulka 1.1. Seznam zkratek

Zkratka Název Význam
DTM Digitální technická mapa Digitální technická mapa krajů.
DMVS Digitální mapa veřejné správy Soubor digitálních mapových děl zahrnující katastrální mapu, digitální technickou mapu krajů a ortofotomapu pod jednotným rozhraním.
JVF Jednotný výměnný formát Výměnný formát pro předávání dat DTM. Jedná se o XML formát, specifikace formátu je uvedena na [JVF-DTM].
GAD Geodetická aktualizační dokumentace

Soubor dokumentace, pomocí níž se provádí aktualizace DTM.

Hlavní součástí je změnový soubor ve formátu JVF, dokumentace ale obsahuje ještě další náležitosti.

ZPS Základní prostorová situace

Jedna ze tří základních složek DTM.

DTM dále obsahuje části DI (dopravní infrastruktura) a TI (technická infrastruktura).

AZI Autorizovaný zeměměřický inženýr

Zeměměřič, který složil zkoušky odborné způsobilosti a je veden v rejstříku České komory zeměměřičů.

Pro zpracování a podání GAD je třeba oprávnění podle § 16f odst. 1 písmene c) [ZemZ]


Kapitola 2. Obecné informace

Od 1.7.2027 nastává stavebníkům dle nového stavebního zákona [StavZ] (část 6, § 232) povinnost doložit ke kolaudačnímu řízení potvrzení, že byla kolaudovaná stavba zaměřena a vložena do Digitální technické mapy.

Stavebník v žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí doloží zápis změn do DTM pomocí identifikátoru záznamu, který dostane AZI při vložení GAD do DTM.

Podání je oprávněn učinit pouze Autorizovaný zeměměřický inženýr s oprávněním dle [ZemZ] (§ 16f odst. 1 písm. c)., a to prostřednictvím Portálu IS DMVS.

Postup práce

Postup práce je obdobný jako při vyhotovování geometrického plánu a skládá se z následujících kroků:

 1. Získání podkladových dat DTM v Jednotném výměnném formátu (dále jen JVF) z Portálu IS DMVS.

 2. Založení projektu pro zhotovení DTM GAD ZPS.

 3. Import staženého JVF do grafického modulu.

 4. Výpočetní práce - výpočet nových bodů, ověření homogenity GAD.

 5. Uložení nových bodů do databáze.

 6. Vytvoření nového stavu dle nových bodů a provedení napojení změny v grafickém modulu.

 7. Provedení kontrol GAD.

 8. Vyhotovení náčrtu.

 9. Export změnové dávky do JVF.

 10. Doplnění dalších náležitostí podání dle [Metodika] (technická zpráva, seznam souřadnic, ...).

 11. Podání archivu GAD do IS DMVS prostřednictvím Portálu IS DMVS.

Kapitola 3. Příprava na práci s DTM

Registrace na portálu DMVS ČÚZK

Přebírání podkladů a odevzdávání GAD probíhá prostřednictvím Portálu DMVS, který spravuje ČÚZK. Každý AZI, který bude s DTM pracovat, se musí nejprve na portálu registrovat.

Všechny činnosti na portálu DMVS probíhají pod účtem konkrétní osoby, je tedy třeba zaregistrovat se na své jméno a své číslo oprávnění AZI.

Varování

Při registraci je třeba se přihlásit pomocí bankovní identity. Při přihlášení pomocí datové schránky nejsou na portál DMVS ze základních registrů předány všechny informace identifikující přihlašovanou osobu, a registrace tudíž neproběhne.

V budoucnu bude komunikace s DMVS probíhat do značné míry přímo z aplikace prostřednictvím webových služeb (obdobně jako pracují vyhotovitelé geometrických plánů se službami WSGP a WSDP). To bude ale předmětem až následného vývoje, v první fázi bude komunikace probíhat prostřednictvím webového portálu.

Podrobný postup registrace na portálu je uveden na stránkách ČÚZK.

Vlastní portál je přístupný zde.

Portál DMVS

Kapitola 4. Pořízení podkladových dat pro GAD DTM

Pomocí portálu DMVS si stáhněte podkladová data.

Stahování dat naleznete na portálu v nabídce Výdej dat. Z hlediska aktuálnosti a rozsahu dat je vhodnější žádat o ad hoc data, tedy data čerstvě vyexportovaná pro konkrétní vyžádanou oblast. Další možností je žádost o data v podobě předpřipravených datových sad. Tyto datové sady jsou ale generovány automaticky v určitých časových intervalech, nemusejí být tedy zcela aktuální. Navíc jsou vždy pro předem definovaná území (obce, katastrální území).

Při žádosti o výdej dat v definovaném území postupujte takto:

 1. Spusťte proces výdeje dat příkazem Výdej datVýdej dat v definovaném územíPožádat o data.

  Portál DMVS - žádost o výdej dat, krok 1

 2. Zvolte, že si přejete stáhnout veřejná data. Zkontrolujte název subjektu žadatele, tedy vaše jméno.

  Stiskněte tlačítko Pokračovat.

  Portál DMVS - žádost o výdej dat, krok 2

 3. Zadejte libovolný identifikátor žádosti. Jedná se o váš interní identifikátor, můžete uvést libovolný text.

  Zvolte která data si přejete stáhnout. V každém případě je třeba zaškrtnou ZPS, ostatní typy dat nutné nejsou.

  Datum platnosti ponechte přednastavené na aktuální datum.

  Zvolte formát, ve kterém si data přejete stáhnout. Pro zpracování v systému Groma jsou třeba data ve formátu JVF.

  Stiskněte tlačítko Pokračovat.

  Portál DMVS - žádost o výdej dat, krok 3

 4. V zobrazené přehledové mapě ČR zakreslete pomocí nástrojů v pravém panelu polygon vymezující oblast pro stažení dat. Maximální velikost oblasti je 100 ha.

  Stiskněte tlačítko Pokračovat.

  Portál DMVS - žádost o výdej dat, krok 4

 5. Zvolte si, zda si přejete zaslat informaci o připravených datech mailem. Pokud ano, vyplňte mailovou adresu, na kterou má být upozornění odesláno.

  Stiskněte tlačítko Pokračovat.

 6. Na závěr bude zobrazena rekapitulace žádosti a po jejím potvrzení bude žádost odeslána.

 7. V nabídce Výdej datPřehled žádostí bude uvedena podaná žádost o výdej dat. Pokud se u příslušné žádosti objeví informace Zpracováno, můžete se po rozkliknutí žádosti dostat na seznam odkazů pro stažení dat.

Kapitola 5. Zpracování změny a tvorba GAD

Zaměření situace a výpočet souřadnic

Situaci zaměříte a vypočtete standardním způsobem pomocí výpočetní části Gromy.

Zdroje informací a postupy

Zaměření a zpracování musí proběhnout v souladu s Metodikou pro geodetické zaměřování základní prostorové situace DTM kraje (dále jen [Metodika]).

Podrobněji je způsob zaměření a vykreslení některých prvků popsán ve Slovníku datového modelu DTM (dále jen [Slovník DTM]). Slovník je zatím nekompletní, u mnoha prvků podrobnosti zatím nejsou.

Konkrétní dotazy ohledně obsahu a zpracování DTM lze pokládat na Portálu pro řešení požadavků při pořizování dat pro DTM (dále jen [Požadavky DTM]). Na dotazy zde položené odpovídá Metodická pracovní skupina DTM. Před položením dotazu je vhodné projít archiv předchozích dotazů, zda již stejný nebo obdobný dotaz není zodpovězen.

Metodická pracovní skupina DTM spravuje i další systém, kde lze dohledat mnoho informací o pořizování, správě a poskytování dat digitální technické mapy krajů. Jedná se o stránky [DTMWiki]. Na těchto stránkách jsou podrobně popsány i požadavky na topologii prvků a topologické kontroly.

Podrobné body

Pro číslování bodů není stanoven žádný předpis, je tedy zcela na vás, jakým způsobem body očíslujete.

Body v DTM mají povinnou výšku.

Bodům pro DTM je třeba nastavit třídu přesnosti v poloze i výšce dle ČSN 01 3410 - Mapy velkých měřítek - Základní a účelové mapy (dále jen [ČSN 01 3410]).

Dále lze bodům nastavit cílovou úroveň umístění (level).

Třída přesnosti výšky a vrstva jsou nové atributy, které lze nastavit pouze v novém typu souboru (.crds). Ve starých souborech (.crd) s těmito informacemi pracovat nelze. Pro práci v DTM je tedy třeba využívat nový typ souboru. V systému Groma lze v NastaveníProstředíFormát nově zakládaných datových souborů zvolit automatické zakládání souborů v novém formátu.

Tabulka 5.1. Nové atributy bodů pro práci v DTM

Údaj Popis
Třída přesnosti polohy

Obsahuje informaci o přesnosti souřadnic X a Y. Používají se třídy přesnosti 1 — 5 dle [ČSN 01 3410], případně 9 pro body, které nemají přesnost polohy definovánu.

Nemá-li bod třídu přesnosti v poloze nastavenu, bude použita standardní třída přesnosti 3.

V seznamu souřadnic ve výpočetní části systému Groma se tento údaj nastavuje editací bodu nebo hromadnou změnou do atributu Kód kvality.

V grafické části jej lze nastavit Editací bodu v PČB.

Třída přesnosti výšky

Obsahuje informaci o přesnosti souřadnice Z. Používají se třídy přesnosti 1 — 5 dle [ČSN 01 3410], případně 9 pro body, které nemají přesnost výšky definovánu.

Nemá-li bod třídu přesnosti ve výšce nastavenu, bude použita standardní třída přesnosti 3.

V seznamu souřadnic ve výpočetní části systému Groma se tento údaj nastavuje editací bodu nebo hromadnou změnou do atributu Kód kvality H.

V grafické části jej lze nastavit Editací bodu v PČB.

Úroveň umístění (level)

Obsahuje informaci o vrstvě, do níž má být bod umístěn.

Objekty na povrchu se umisťují do vrstvy 0, objekty nadzemní do vrstev 1 — 3, objekty pod povrchem do vrstev -1 — -3.

Tento údaj je při ukládání bodů do databáze nepovinný. V průběhu vytváření kresby lze vrstvu měnit.

V seznamu souřadnic ve výpočetní části systému Groma se tento údaj nastavuje editací bodu nebo hromadnou změnou do atributu Vrstva.

V grafické části tento atribut vygenerovat ke všem bodům hromadně dle kresby, která je na jednotlivé body napojena (preferovaná varianta). Alternativně lze provést změnu Editací bodu v PČB.


Po výpočtu je třeba vypočtené body uložit do databáze (viz dále), aby bylo možno s nimi pracovat v grafické části.

Ověření homogenity GAD

Před vložením nového měření do DTM je třeba provést ověření homogenity, tj. porovnání souřadnic a výšek vhodně zvolených identických bodů dle [ČSN 01 3410].

Informace o tom, zda je třeba provést ověření homogenity vždy, nebo pouze v některých případech, se prozatím různí.

Pro ověření homogenity byla do výpočetní části Gromy doplněna nová úloha. Spouští se příkazem DTMOvěření homogenity. Do dialogového okna úlohy je třeba postupně zadat dvojice identických bodů. Při porovnání je vytvořen protokol odpovídající ukázce v [Metodice].

Ukázka dialogového okna pro ověření homogenity:

Ověření homogenity GAD DTM

Spuštění grafického modulu a založení projektu

Grafický modul pro DTM spustíte příkazem DTMDTM Grafika

Grafický modul pro DTM, na rozdíl od současné verze modulu pro geometrické plány, již neukládá data do databáze MySQL. Pro jeho provoz tedy není třeba databázový server MySQL instalovat. Veškerá data projektu se ukládají do jednoho souboru s příponou .grdtm. Tento soubor lze libovolně kopírovat a přenášet mezi počítači.

Po zobrazení úvodního okna grafického modulu založíte nový projekt pomocí tlačítka Vytvořit projekt.

Pokud již máte projekt založený, můžete jej otevřít výběrem v seznamu naposledy otevřených projektů, nebo pomocí tlačítka Vybrat projekt.

Import JVF

Pokud importujete pouze jeden soubor JVF (např. pouze ZPS), import spustíte příkazem ProjektImportJVF podklady - zjednodušená funkcionalita. Pokud si přejete importovat více souborů najednou (např. ZPS, DI i TI), import spustíte příkazem ProjektImportJVF podklady - plná funkcionalita. Tento způsob umožňuje vybrat najednou více souborů pro import.

Po importu podkladů můžete pomocí funkce Zobrazit vše zobrazit celou oblast importované kresby.

Import bodů z databáze do seznamu souřadnic

V některých případech je třeba importovat body ze stávající DTM do seznamu souřadnic v Gromě pro další zpracování, například pro Ověření homogenity GAD (viz výše).

Body lze importovat pomocí příkazu DTMImportovat body.

Poznámka

Číslo bodu je v DTM nepovinný údaj a velké množství stávajících bodů v podkladových datech DTM je neočíslováno. Protože systém Groma neumožňuje pracovat s body bez čísel, budou takové body automaticky při importu očíslovány. Počáteční číslo bodu lze zadat v dialogovém okně pro nastavení importních filtrů, které je zobrazeno před importem bodů.

Před importem je zobrazeno dialogové okno, v němž lze zadat filtry pro import bodů a počáteční číslo pro očíslování bodů DTM bez čísel.

Protože v DTM nejsou stanovena žádná pravidla pro číslování bodů, bude se stávat, že importovaný seznam bude obsahovat duplicitní čísla bodů. Při importu do standardního seznamu souřadnic se zakázanými duplicitními čísly by se během importu zobrazovalo dialogové okno s hlášením o duplicitních bodech. Z toho důvodu probíhá import z DTM takto:

 1. Je založen seznam souřadnic s povolenými duplicitními čísly bodů.

 2. Do založeného souboru jsou importovány všechny body z DTM. Body bez čísel jsou průběžně očíslovány počínaje počátečním číslem bodu zadaným v dialogovém okně s importními filtry. Body s duplicitními čísly jsou všechny uloženy.

 3. Po dokončení importu je spuštěna kontrola na duplicitní čísla bodů a výsledek kontroly je zobrazen v protokolu.

 4. Obsahuje-li seznam duplicitní čísla bodů, zůstane v něm ukládání duplicit povoleno. Pokud seznam žádné duplicity neobsahuje, je povolení duplicit pro soubor nastaveno zpět na systémové nastavení Gromy (což je obvykle zákaz duplicit).

Vložení nových vypočtených bodů do databáze

Body vypočtené ve výpočetní části Gromy je třeba uložit do databáze, aby bylo možno s nimi pracovat v kresbě.

Pro body DTM je povinný údaj Třída přesnosti polohy a Třída přesnosti výšky. Pokud tyto údaje nenastavíte bodům v seznamu souřadnic před uložením do databáze, budou při ukládání nastaveny na standardní hodnotu 3.

Body lze uložit do databáze přetažením myší na plochu grafického okna, nebo pomocí příkazu DTMUložit body. Před uložením je třeba požadované body v seznamu souřadnic označit.

Odstranění bodů z databáze

Jednotlivě lze mazat body přímo z grafického prostředí.

Hromadně lze body odstranit tímto postupem:

 1. Importujte body z databáze do systému Groma příkazem DTMImportovat body.

 2. Ve vzniklém seznamu odstraňte body, které chcete odstranit z databáze.

 3. Po odstranění bodů ze seznamu souřadnic smazané body odstraňte z databáze příkazem DTMOdstranit smazané body.

  V lokálním protokolu Gromy bude vytvořen protokol o mazání bodů, v němž bude případně uvedeno které body nebylo možno odstranit a z jakého důvodu.

Zakreslení změny

Změnovou dávku GAD vytvoříte tak, že budete postupně upravovat stávající situaci zobrazenou v pohledu GAD tak, abyste dosáhli požadovaného nového stavu. Můžete mazat původní prvky a vytvářet nové. Na pozadí těchto změn se automaticky generuje změnová dávka.

Při kreslení nových linií je třeba dodržovat typy a hierarchii prvků tak, jak je definována ve Vyhlášce č. 140/2024 Sb. O digitální technické mapě kraje (dále jen [DtmZ]).

Podrobné informace o způsobu kreslení a modifikace prvků jsou uvedeny v [DTMWiki].

Všechny typy prvků, které se v GAD DTM využívají, jsou v nabídce legendy v levém horním rohu grafického okna. Po rozbalení nabídky se zobrazí okno s kartami dle kategorií prvků (Linie, Texty, Značky a Plochy). Navíc okno obsahuje kartu rychlého přístupu, do níž lze přidat nejčastěji využívané prvky:

Nabídka legendy

Poznámka

DTM nepodporuje kruhové oblouky ani křivky. Oblouky musí být rozloženy na liniový řetězec. Pro výpočet bodů na kruhovém oblouku lze použít nástroj z výpočetní části Gromy VýpočtyRozložení oblouku.

Vytvoření grafického znázornění (náčrtu)

Grafické znázornění vytvoříte tak, že z pohledu GAD spustíte funkci NáčrtGenerování náčrtu.

Náčrt bude vytvořen v pohledu Náčrt, do něhož se můžete přepnout kliknutím na kartu pohledu nad pohledovým oknem.

Výsledný náčrt můžete vytisknout na papír i do PDF pro odevzdání příkazem ProjektManažer tisku.

Export JVF

Výsledný soubor se změnovou dávkou ve formátu JVF vytvoříte příkazem ProjektExportJVF GAD.

Vytvoření archivu pro odeslání

Archiv pro odeslání do IS DMVS je komprimovaný soubor ve formátu ZIP obsahující tyto náležitosti:

Příloha Popis Formát
Popisové pole

Rozpiska s údaji o GAD. Může být součástí měřického náčrtu.

Ukázková verze rozpisky ve formátu XLSX je uložena v instalaci Gromy v adresáři Support/Dmvs.

.pdf
Měřický náčrt

Měřický náčrt je grafická reprezentace změny vygenerovaná v grafickém modulu, viz výše.

.pdf
Technická zpráva

Ukázka technické zprávy je uvedena v dokumentu [Metodika].

Součástí technické zprávy je protokol o ověření homogenity GAD DTM.

.pdf
Seznam souřadnic

Prostý textový soubor se seznamem souřadnic nových bodů.

Ukázka seznamu souřadnic je uvedena v dokumentu [Metodika].

.txt
Soubor změnových údajů v JVF DTM

Soubor se změnovou dávkou vyexportovaný z grafického modulu, viz výše.

.jvf.xml

Konvence pojmenování souborů je popsána v dokumentu [Metodika].

Archiv GAD musí být opatřen kvalifikovaným elektronickým podpisem, stejně jako ostatní výsledky zeměměřických činností, v souladu s pokyny Ověřování výsledků zeměměřických činností v elektronické podobě ([Ověřování]). K ověření lze použít např. aplikaci KDirSign. Odkaz na stažení aplikace a návod je uveden v popisu na výše uvedeném odkazu.

Maximální velikost archivu je 100 MB. Pokud by celková dokumentace přesáhla tuto velikost, je třeba ji rozdělit do více archivů a odeslat v rámci podání všechny soubory.

Kapitola 6. Předběžná kontrola GAD

Před finálním odesláním dat do IS DMVS je možno pomocí Portálu IS DMVS nechat provést předběžnou kontrolu GAD.

Při předběžné kontrole postupujte takto:

 1. V Portálu IS DMVS volbou GAD DTMKontrolní zaslání geodetické aktualizační dokumentace DTMVytvořit podání otevřete stránku, z níž je možno odeslat připravenou aktualizační dokumentaci ke kontrole.

 2. Na zobrazené stránce vyplňte následující údaje:

  • Vaše ID změny (libovolný identifikátor změny nebo zakázky)

  • Kraj, do něhož padá změna nebo její největší část

  • Nepovinný popis

  Stiskněte tlačítko Pokračovat.

 3. Na další obrazovce můžete vložit soubor se změnou. Jedná se o ZIP archiv obsahující všechny náležitosti dle [Metodika].

  Stiskněte tlačítko Pokračovat.

Výsledkem kontroly, ať už předběžné nebo při skutečném podání, by měl být chybový protokol ve formátu XML. Postupně bude doplněna funkcionalita na zpracování protokolu přímo v aplikaci, aby bylo vyhledávání chyb snadnější.

Kapitola 7. Odeslání zpracované GAD do DMVS

Finální odeslání GAD DTM probíhá opět pomocí portálu IS DMVS.

Postupujte takto:

 1. V portálu DMVS volbou GAD DTMPožadavek na změnu geodetické aktualizační dokumentace DTMVytvořit podání otevřete stránku, z níž je možno odeslat připravenou aktualizační dokumentaci do IS DMVS.

 2. Na zobrazené stránce vyplňte následující údaje:

  • Vaše ID změny (libovolný identifikátor změny nebo zakázky)

  • Kraj, do něhož padá změna nebo její největší část

  • Nepovinný popis

  Stiskněte tlačítko Pokračovat.

 3. Na další obrazovce můžete vložit soubor se změnou. Jedná se o ZIP archiv obsahující všechny náležitosti dle Metodiky.

  Stiskněte tlačítko Pokračovat.

 4. Stav podání můžete kontrolovat na stránce GAD DTMPřehled podání, případně na stránce GAD DTMZjištění stavu zpracování geodetické aktualizační dokumentace DTM (po zadání identifikátoru konkrétního podání).

Kapitola 8. Popis prostředí grafického modulu DTM

Hlavní okno grafického modulu obsahuje grafické okno (jeden nebo více pohledů) a další nástroje.

Grafické okno

Grafické okno obsahuje jeden až čtyři pohledy na kresbu. Pohledy lze uspořádat horizontálně, vertikálně nebo do mřížky (rastru).

Ukázka grafického okna s otevřenými dvěma pohledy v režimu ovládání pásem karet:

Grafické okno se dvěma pohledy

Pás karet nebo roletové menu

V horní části okna je zobrazen pás karet nebo roletové menu obsahující nástroje k ovládání grafického modulu.

Při prvním spuštění je zobrazeno ovládání v novém stylu (pás karet). Pokud preferujete starší typ ovládání (roletové menu), lze vzhled přepnout v nastavení aplikace příkazem NastaveníVzhled aplikace.

Z režimu pásu karet lze grafický modul přepnout do režimu klasického roletového menu takto:

Přepnutí z režimu pásu karet do režimu klasického roletového menu

Zpět z režimu klasického roletového menu do režimu pásu karet lze grafický modul přepnout takto:

Přepnutí z režimu klasického roletového menu do režimu pásu karet

Lišta nástrojů

V režimu roletového menu je pod menu je zobrazena lišta nástrojů. V režimu pásu karet levá lišta nástrojů zobrazena není, všechny její prvky jsou obsaženy v nabídce pásu karet.

Palety nástrojů

V režimu roletového menu jsou v levém pásu vedle grafického okna zobrazeny palety nástrojů. V režimu pásu karet jsou palety v samostatné záložce Nástroje.

Spodní pás nastavení

Pás s přepínači a dalšími nastaveními je zobrazen pod grafickým oknem u spodního okraje modulu.

Obsahuje následující přepínače:

Přepínač Doporučené nastavení Popis

Skrýt rušené

x

Filtr pro skrytí prvků dosavadního stavu, které byly v průběhu editace kresby smazány.

Skrýt dosavadní

Filtr pro skrytí prvků dosavadního stavu, které byly načteny s podkladovým JVF a představují aktuální stav v IS DMVS.

Skrýt nové

Filtr pro skrytí nově nakreslených prvků.

Skrýt změněné

Filtr pro skrytí prvků dosavadního stavu, které byly v průběhu editace upraveny.

Skrýt změněné (originál)

x

Filtr pro skrytí původní/originální verze změněných prvků dosavadního stavu (jedná se o objekt před první provedenou změnou), které byly v průběhu editace upraveny.

Skrýt ZPS

Filtr pro skrytí všech objektů příslušejících do skupiny ZPS (Základní prostorová situace)

Skrýt TI

Filtr pro skrytí všech objektů příslušejících do skupiny TI (Technická infrastruktura)

Skrýt DI

Filtr pro skrytí všech objektů příslušejících do skupiny DI (Dopravní infrastruktura)

Skrýt úroveň -3 — -1

Filtr pro skrytí objektů dle nastaveného atributu úrovně umístění -3 — -1, tj. pod povrchem.

Skrýt úroveň 0

Filtr pro skrytí objektů v úrovni umístění 0, tj. na povrchu.

Skrýt úroveň +3 — +1

Filtr pro skrytí objektů dle nastaveného atributu úrovně umístění +3 — +1, tj. nad povrchem.

Skrýt plochy DTM

Filtr pro skrytí plošných objektů, které jsou součástí JVF a které mají přidělen vlastní DTM kód. Tento filtr se neaplikuje na systémové plošné objekty (jako je oblast změny, oblast dat, …)

Ovládací prvky uživatelského rozhraní

Okolo grafického pohledu se nacházejí další prvky pro ovládání.

Ovládací prvek Popis
Legenda

Legenda / vrstva, do které se aktuálně kreslí.

Zámek souřadnic

Sekce Fixování souřadnic. Zde se zobrazují aktuální odečtené souřadnice z mapového okna.

Pomocí tlačítka vpravo lze souřadnice v jednotlivých osách zafixovat nebo zadat manuálně. Následně bude tato souřadnice použita v aktivních nástrojích.

PČB

Aktivace/deaktivace zobrazení PČB (přehled čísel bodů) s možností definice které údaje se mají zobrazovat.

Filtr PČB

Aktivace/deaktivace filtru PČB s možností jeho definice.

Kódovací tabulka

Aktuálně připojená kódovací tabulka.

Vrstva

Úroveň umístění objektu.

U podrobného bodu může být nevyplněné.

Následně je možno doplnit tento atribut hromadně.

Způsob pořízení

Metoda pořízení bodu.

Třída přesnosti bodu

Třída přesnosti v poloze a výšce bodu.

Možné třídy přesnosti jsou 1 — 5 dle [ČSN 01 3410] nebo 9 při nezjištěné přesnosti.

Panel legend rychlého přístupu

Panel legend rychlého přístupu.

Jedná se o obdobnou funkcionalitu jako v grafickém modulu pro geometrické plány. Podporuje přetahování myší a kontextové menu.

Souřadnicový systém

Uživatelské nastavení souřadnicového systému, v němž mají být zobrazovány a zadávány souřadnice v panelu vstupu souřadnic vlevo od tohoto prvku.

Režim výběru

Správa výběrového režimu aktivního nástroje.

U nástrojů podporujících práci s ohradou, výběrovou množinou nebo výběrem definuje jaké tyto skupiny se v danou chvíli mají zpracovávat.

Režim ohrady

Určuje režim práce s ohradou (uvnitř, oříznutí uvnitř, ...).

Nástroj je přístupný pouze je-li umístěna ohrada.

Režim nájezdu

Nastavení aktivního režimu nájezdu (ekvivalent tentative v systému MicroStation).

Synchronizace pohledů

Nastavení možnosti synchronizace dalších vlastností pohledu mezi pohledy různých kompozic nebo modelů v rámci projektu.

Počet vybraných prvků

Informační panel uvádí, kolik objektů je aktuálně ve výběrové množině.

Počet vybraných prvků

Informační panel uvádí, kolik objektů je aktuálně ve výběrové množině.

Rozložení pohledů

Určuje rozložení pohledů (vertikálně nebo horizontálně), je-li zapnuto více pohledů.

Otevření nového pohledu

Nástroj na otevření nového pohledu.

Nástroj

Informativní piktogram právě aktivního nástroje.

V záhlaví pohledu se nacházejí ovládací prvky pohledu:

Ovládací prvek Popis
Natočení pohledu

Nástroj pro definici natočení pohledu.

Záložky

Nástroj pro definování a správu záložek (míst v pohledu, k nimž se můžete libovolně vracet).

Zvýraznění

Nástroj pro zvýraznění prvků v aktuálním pohledu dle různých kritérií.

Filtr PČB

Aktuální měřítko pohledu. Hodnotu lze libovolně editovat.

Synchronizace

Nastavení synchronizace vlastností pohledu mezi pohledy různých kompozic a modelů v rámci projektu.

Nastavení pohledu

Nastavení aktuálního pohledu.

Uživatelské palety nástrojů

V případě klasického vzhledu jsou uživatelské palety nástrojů zobrazeny v pravém pásu vedle grafického okna. V režimu pásu karet jsou zobrazeny na kartě Domů v poslední skupině.

Obsah těchto palet i jejich počet lze nastavit, můžete si na ně tedy uspořádat nejpoužívanější funkce.

Seznam odkazů

[ČSN 01 3410] Mapy velkých měřítek - Základní a účelové mapy, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2014.