Seznam oprav a úprav systému GROMA v.12.2

Zpět

Sestavení           Změny

12.2.3
11.12.2018

 • Grafický modul - změny a vylepšení
  • Upraven algoritmus na vyhledávání připojovacích bodů. Od této verze se připojovací body nevyhledávají ke hranicím věcných břemen. Tato úprava se dotkne následujících nástrojů:
   • Výběr bodů v dialogu Seznam souřadnic.
   • Výběr bodů v dialogu Průsvitka.
   • Automatické generování popisu bodů do grafického znázornění. Pozor, zde zůstává jedna výjímka, a to generování připojovacích bodů k VB do náčrtu.

12.2.2
26.11.2018

 • Grafický modul - změny a vylepšení
  • Byla zjednodušena a zpřehledněna práce se vztažným měřítkem pro graf. znázornění GP, náčrt, průsvitku. Od tohoto updatu byly zrušeno nastavování měřítka pro graf. zn. v nastavení projektu. Současně nově dochází k automatickému nastavování měřítka při generování vrstev gr. zn. z dialogu Generování grafického znázornění GPL a Náčrtu. Dále je kdykoliv možné editovat jednotlivá měřítka pro jednotlivé vrtsvy pomocí nástroje: Manažer výkresů.
  • Vylepšeno generování grafického znázornění. Od této verze se při spuštění generování graf. zn., automaticky aktualizují měřítka gpl/náčrtu/průsvitky cílové vrstvy graf. znázornění (dle hodnoty Cílové měřítko).
  • Vylepšen dialog Zobrazit->Manažer výkresů.Od této verze lze spustit editaci vlastností výkresu pomocí pravého tlačítka nad příslušnou řádkou výkresu.
  • Upravena automatická oprava Duplicita elementů, která od této verze neprovádí automatické odstranění duplicit u prvků věcného břemene v dosavadním stavu.
  • Vylepšen nástroj Spojování bodů dle bodů PČB.Doplněno automatické zvyšování čísla bodu v rámci ZPMZ.
  • Upraven nástroj Nástroje->Výkazy, seznam souřadnic,...->Umístit výkazy, BPEJ,... do výkresu. Od této verze je měřítko pro generování tabulek přebíráno z horní nástrojové lišty nikoliv z nastavení projektu.
  • Vylepšena úloha Nástroje->Oměrné->Kreslit oměrné podél elementu. Byla doplněna možnost volby z jaké konkrétní souřadnice (dosavadní stav vs. nový stav) se bude oměrná počítat, v případě existence duplicit bodů dle souřadnice (např. zpřesnění bodu,...).
  • Vylepšena úloha Nástroje->Oměrné->Kreslit oměrné mezi body. Byla doplněna možnost volby z jaké konkrétní souřadnice (dosavadní stav vs. nový stav) se bude oměrná počítat, v případě existence duplicit bodů dle souřadnice (např. zpřesnění bodu,...).
  • Doplněn nový exportní nástroj Projekt->Export->VFK (pouze nový stav BPEJ). Doplněna podpora exportu nového druhu VFK souboru, který obsahuje pouze nové prvky BPEJ (izolinie a kódy). Tento typ exportu nalezne uplatnění např. při tvorbě mapového díla, kdy zpracovatel KoPU předkládá ke schválení na VÚMOP BPEJ opravené na skutečný stav. Následně (po schválení) je zpracovatel povinen předat nový stav BPEJ (krom jiného) na KU formou VFK souboru.
  • Vylepšena úloha Tvorba GP->Generování grafického znázornění GPL a Náčrtu. Pomocí nového přepínače Kontrolní oměrné ukládat do souboru oměrných byla doplněna možnost ukládání kontrolních oměrných do souboru oměrných v Gromě.
  • Vylepšena funkce vytažení textu se šipkou. Od této verze se při vytažení parcelního čísla od paty šipky, automatikcy smaže celá původní verze parc. čísla se šipkou.
  • Doplněna nová úloha Hr. operace->Hromadné umístění popisů (náčrt). Byla doplněna nová úloha, která umožňuje hromadné umístění popisu bodů např: kolík, mezník, trubka… (bod 10.2 přílohy vyhlášky 357/2013 ke značce č. 1.09). Popis se generuje hromadně ke všem bodům dle výběru poznámek uložených u bodů v seznamu souřadnic.
  • Vylepšena funkce PÚ->Generovat LV v kruhu k parcelním číslům. Od této verze je typově rozlišeno (na základě vrstvy) jestli je LV v kruhu generováno k parcele KN (vrstva 54) nebo k parcele ZE (vrstva 60).
  • Vylepšen WSGP modul v těchto směrech:
   • Doplněn nový průvodce [7] Export zhotovitele na záložku Správa WSGP, který umožňuje vyexportovat informace o zhotoviteli GP do souboru
   • Do průvodce [1] Podat GP na katastrální pracoviště (založit ZPG řízení) záložka Odeslání GP), byl doplněn krok, který umožňuje změnit zhotovitele GP.
  • Vylepšena úloha Tvorba GP->Generování grafického znázornění GPL a Náčrtu. Bylo umožněno generovat protokol o kontrolních oměrných (přepínač Gen. protokol o kontrolních oměrných) a kontrolní oměrné ukládat do souboru oměrných (přepínač Kontrolní oměrné ukládat do souboru oměrných) i v případech kdy nejsou oměrné fyzicky generovány do grafického znázornění.
  • Upraven nástroj Nástroje->Výkazy, seznam souřadnic,...->Vygenerovat seznam souřadnic. Byla změněna logika výběru bodů (tlačítko Vybrat) u věcných břemen. Od této verze se z výběru nevylučují body na nových hranicích VB, které již byly použity na hranicích VB v dosavadním bodu. Tzn. jsou vybírány všechny body na nových hranicích VB.
  • Vylepšena úloha Nástroje->Oměrné->Kreslit oměrné mezi body. Od této verze tato funkce respektuje nastavený mód umísťování: Automaticky na střed.
 • Grafický modul - opravy
  • Odstraněna chyba, kdy se u editovaného prvku nepřebírala informace jestli je prvek společný či specifický pro dané graf. znázornění. Oprava byla provedena u níže uvedených nástrojů:
   • Hromadné ořezávání prvků dle ohrady
   • Kopírování elementů pomocí ohrady - režimy oříznutí
   • Kopírování elementů do nové vrsvy graf. znázornení - režimy oříznutí
   • Autoamtická oprava - nedotahy
   • Autoamtická oprava - vnitřní intersekce
   • Vkládání vrcholu do liniového prvku
  • Opraven nástroj Nastavení->Nastavení exportu...->DGN, Nastavení->Nastavení exportu...->DXF a Nastavení->Nastavení importu...->DGN.
   • Opraveno zapomínání změněné cesty ke konfiguračnímu souboru po zavření dialogu i celé aplikace
   • Opraveno zdvojování záznamů (pouze na pozadí) v případě změny cesty ke konfiguračnímu souboru.
  • Opravena funkce vytažení textu se šipkou kde v případě, že pro vytažení bylo použité definiční parc. číslo u paty šipky, docházelo k vygenerování popisného parcelního čísla s chybnou velikostí (příliš malé).
  • V WSGP modulu byly provedeny tyto opravy:
   • Odstraněna chyba (Vstupní řetězec nemá správný formát) při načítání detailu PGP řízení.
   • Opraveno generování žádosti o založení PGP řízení v případech, kdy byly ručně doplněné dotčené parcely.
  • Opraven import zálohy projektu i DB, kdy nedocházelo k načtení informací o PGP řízeních.
  • Opraven nástroj Nástroje->Manipulace - elementy->Změna otočení elementu. Mód Na zadaný úhel nefungoval korektně (choval se shodně s módem O aktivní úhel).

12.2.1
6.9.2018