Přečíslování seznamu

Tímto příkazem vyvoláte nemodální dialogové okno, pomocí něhož můžete přečíslovat seznam souřadnic nebo seznam měření. Zadáte vstupní soubor, při přečíslování souřadnic i výstupní soubor (doporučujeme vždy přečíslovávat do nového souboru), předčíslí a počáteční číslo. Pro seznam měření můžete zvolit, zda chcete přečíslovat i orientace, případně stanoviska. Po stisknutí tlačítka (Přečíslovat) budou body přečíslovány a bude zobrazen protokol o přečíslování.

Postup při přečíslování je podrobně popsán v uživatelské příručce.