Kapitola 12. Export - Import souborů

Program GROMA umožňuje práci s různými formáty datových souborů. Některé typy souborů lze číst a zapisovat přímo, některé lze exportovat a importovat pomocí volně definovatelného textového formátu.

Při importu souborů lze v dialogovém okně pro výběr souboru označit více souborů daného typu. Program postupně importuje všechny vybrané soubory. V protokolu o importu souborů budou uvedeny postupně informace o všech importovaných souborech.

Seznamy souřadnic lze pomocí příkazu Souřadnice->Připoj soubor importovat přímo do již otevřených souborů. Body z importovaného souboru budou do původního souboru přidány.

Seznamy souřadnic

Textové seznamy souřadnic

Program GROMA umožňuje přímo číst i zapisovat seznamy souřadnic v textovém tvaru. Pro export a import těchto souborů jsou k dispozici tři filtry: Souřadnice XYZ, Souřadnice YXZ a Souřadnice-Uživatelský formát. Pro běžné soubory lze použít první dva filtry, uživatelský formát slouží pro import a export souborů v nestandardním tvaru. Uživatelský formát je podrobně popsán v přílohách, zde se budeme věnovat prvním dvěma formátům.

Vzhledem k tomu, že textové soubory mohou mít různou podobu (obsahují různé údaje), je třeba respektovat určitá pravidla, aby byl program schopen rozpoznat, o jaké údaje se jedná.

První údaj na řádku je vždy interpretován jako číslo bodu. Za ním vždy následují dvě souřadnice (dle zvoleného pořadí). Další údaje jsou již nepovinné, jejich typ je tedy určen podle konkrétní podoby. Program se při tom řídí těmito pravidly:

  • Obsahuje-li údaj desetinnou tečku nebo čárku, a je-li mimo ni tvořen pouze číslicemi, bude interpretován jako souřadnice Z.

  • Je-li údaj tvořen pouze jedním znakem, bude interpretován jako kód kvality.

  • Ve všech ostatních případech je údaj interpretován jako kód bodu. V tomto případě je do kódu převzat celý zbytek vstupního řádku, což umožňuje používat kódy s mezerami.

U číselných údajů může být jako oddělovač desetinné části použita desetinná tečka i čárka.

Soubory ve formátu MS Excel

Seznamy souřadnic i měření lze exportovat ve formátu MS Excel. Před exportem je zobrazeno dialogové okno, v němž je možno zvolit soubor s exportní šablonou. Exportní šablona je dokument ve formátu MS Excel, v němž jsou připraveny hlavičky a formátování. Soubor obsahuje jednu symbolickou datovou řádku, v níž jsou umístěny symboly datových položek, které jsou při exportu nahrazeny skutečnými daty. Šablona může obsahovat připravené vzorce, více listů, atd. Musí být ve formátu Excel 95/2000/2002.

Ukázkové exportní šablony jsou uloženy v adresáři Format/Excel/crd a Format/Excel/mes. Tyto předdefinované šablony si můžete libovolně upravit.

Po exportu je otevřeno okno, v němž je exportovaný soubor zobrazen ke kontrole.

Soubory ve formátu XML

Seznamy souřadnic i měření lze exportovat a importovat ve formátu XML (eXtensible Markup Language). Jedná se o značkovací jazyk typu SGML, který umožňuje snadnou výměnu souborů, formální kontrolu správnosti jejich struktury a automatické konverze do jiných formátů (html, txt, rtf).

Soubory XML mají pevnou strukturu, definovanou pomocí deklarace typu dokumentu (Document Style Definition, DTD). Porovnáním souborů s touto definicí lze snadno ověřit jejich formální správnost. Definice struktury pro soubory používané v systému GROMA jsou součástí instalace (jsou uloženy v adresáři dtd), nebo je lze stáhnout na http://www.groma.cz.

Společně se soubory DTD jsou součástí distribuce i předpisy pro převod XML souborů do HTML. Máte-li internetový prohlížeč podporující formát XML a transformace pomocí stylů XSL, můžete v něm seznamy ve formátu XML přímo zobrazit. Převod do HTML provede prohlížeč automaticky (obvykle zároveň s kontrolou struktury dokumentu vzhledem k definici)a zobrazí výsledné dokumenty ve formátu HTML.

Pro práci se soubory ve formátu XML je k dispozici velké množství různých nástrojů (editory, převodní programy, validátory, apod.). Většina tohoto software je k dispozici bezplatně na internetu. Podrobný popis jazyka XML i s dalšími odkazy a online službami lze nalézt na http://www.w3.org.

Program GROMA umožňuje ukládání souborů do formátu XML ve dvou variantách:

  • Atributy

    Informace o položkách jsou uvedeny v hlavičkách prvků pomocí atributů. Tento formát je poněkud přehlednější při prohlížení neformátovaných XML souborů a je také úspornější.

  • Těla prvků

    Informace o položkách jsou uvedeny v tělech prvků. Tento formát je hůře čitelný a objemnější, ale pro některé nástroje je snáze zpracovatelný.

Typ souboru je třeba určit při exportu seznamu. Při importu program sám detekuje, o jaký typ souboru se jedná a korektně jej načte.

Soubory typu GEUS

Soubory programu GEUS (souřadnicové soubory s příponou .DAT) lze číst i zapisovat přímo. Program GROMA používá pouze vlastní souřadnicový soubor (.DAT), s indexovým souborem (.IDX) nepracuje. Po převodu seznamu souřadnic do formátu GEUS je tedy nejprve třeba seznam programem GEUS indexovat.

Souřadnicové soubory programu GEUS obsahují obdobné informace, jako soubory programu GROMA, při importu jsou tedy všechny informace využity (včetně kódu bodu). Program GROMA umí importovat datové soubory všech verzí systému GEUS, tedy i souborů s popisy delšími než 3 znaky. Při exportu jsou však vytvářeny standardně soubory s délkou popisu 3 znaky. Chcete-li vytvářet soubory s delším popisem, musíte do konfiguračního souboru GROMA.INI do oddílu [Formats] přidat položku GeusInfoSize=x, kde x je číslo v rozsahu 3 až 20. Tuto položku není možno měnit přímo z prostředí systému GROMA.

Soubory typu dBASE III

Program GROMA umožňuje zapsat seznam souřadnic do souboru formátu dBASE III. Struktura tohoto souboru je pevně stanovena a nelze ji měnit.

Tabulka 12.1. Struktura souřadnicového souboru dBASE III

PoložkaTypPočet znakůPočet des. místPopis
PORCISNUMERIC30Pořadové číslo bodu
ZBPNUMERIC10Základní bodové pole
ZPMZNUMERIC40Záznam podrobného měření změn
CISLONUMERIC40Číslo bodu
YNUMERIC92Souřadnice Y
XNUMERIC102Souřadnice X
ZNUMERIC62Souřadnice Z
TRIDANUMERIC1 Třída přesnosti
CHKRESBACHARACTER4 Nepoužito
STAVNUMERIC1 Nepoužito
DATUMDATE8 Nepoužito
YMERNUMERIC922. souřadnice Y
XMERNUMERIC1022. souřadnice X

Program GROMA vytváří pouze datový soubor. Některé aplikace, pracující s databázovými soubory, vyžadují i indexový soubor. V takovém případě musíte datový soubor indexovat (pomocí dBASE III, dBASE IV, RUNTIME, atd.).

Soubory typu KOKEŠ

Seznam souřadnic lze uložit ve formátu textového seznamu souřadnic pro grafický systém KOKEŠ (soubor .stx). Program automaticky vytvoří i potřebnou hlavičku s pořadím souřadnic, přesností zobrazení, redukcemi, atd.

V programu KOKEŠ je omezen rozsah zobrazitelného území. Překročíte-li tento rozsah, program GROMA vás na to upozorní varovným hlášením.

Je-li v systému GROMA nastaven počet desetinných míst 3 a více, bude v hlavičce výsledného souboru nastavena přesnost na milimetry, jinak je nastavena na centimetry.

Soubory typu Geodimeter

Pomocí tohoto filtru lze vytvářet soubory ve formátu Area pro přenos do strojů Geodimeter. Parametry výsledného souboru lze nastavit v Nastavení->Vstup/Výstup->Export do záznamníků.

Soubory typu Leica

Pomocí tohoto filtru lze vytvářet soubory ve formátu GSI pro přenos do strojů Leica. Můžete si vybrat mezi dvěma formáty - Leica/8 (starší formát s osmiznakovými záznamy) a Leica/16 (nový formát s šestnáctiznakovými záznamy umožňující pracovat s neredukovanými souřadnicemi). Je-li třeba při exportu vzhledem k délce záznamu některé údaje oříznout, program zobrazí varovné hlášení. Parametry výsledného souboru lze nastavit v Nastavení->Vstup/Výstup->Export do záznamníků.

Soubory typu Sokkia

Pomocí tohoto filtru lze vytvářet soubory ve formátu SDR pro přenos do strojů Sokkia. Můžete volit mezi formáty SDR20 a SDR33. Parametry výsledného souboru lze nastavit v Nastavení->Vstup/Výstup->Export do záznamníků.

Soubory typu Topcon

Pomocí tohoto filtru lze vytvářet soubory pro přenos do strojů Topcon. Parametry výsledného souboru lze nastavit v Nastavení->Vstup/Výstup->Export do záznamníků.

Soubory GROMA verze 2-5

Pomocí tohoto filtru lze vytvářet soubory ve formátu starších verzí systému GROMA (verze 2-5). Při tomto exportu budou ztraceny některé údaje z nového formátu (datum a čas vytvoření a poslední modifikace bodu, uživatelské informace, atd.).