Testování dle předpisů pro práci v katastru nemovitostí

Kromě testování uživatelem definovaných tolerancí můžete ještě použít testování odchylek a parametrů dle předpisů pro práci v katastru nemovitostí. Toto testování se zapíná v dialogovém okně pro definování tolerancí. Jestliže toto testování zapnete, systém GROMA v některých výpočtech porovnává dosažené odchylky s mezními odchylkami a skutečné geometrické parametry obrazců s limitními povolenými parametry. Jestliže daný výpočet vyhoví požadavkům předpisů pro práci v katastru nemovitostí, je do protokolu připojen závěr, že byly tyto požadavky dodrženy. Nevyhoví-li výpočet, je zobrazeno dialogové okno s překročeným parametrem a do protokolu je zapsán výsledek testování.

Testovány jsou tyto parametry:

Tabulka 10.1. Testy při výpočtech

Výpočetní úlohaTyp testu
Polygonové pořadyúhlová odchylka, polohová odchylka, mezní délka pořadu, mezní délka strany, mezní poměr délek sousedních stran, mezní počet bodů
Protínání, průsečík přímekminimální úhel protnutí, maximální vzdálenost od daného k určovanému bodu
Rajón s orientací na určovaném bodě (volné stanovisko s jednou měřenou délkou)minimální úhel protnutí
Polární metodamezní odchylka v orientaci
Ortogonální metodamezní odchylka v délce měřické přímky
Kontrolní oměrnémezní rozdíl mezi délkou přímo měřenou a vypočtenou ze souřadnic