Systém Groma v.13

V roce 2016 jsme zahájili kompletní přepracování systému Groma do novějších technologií. Software je vyvíjen od roku 1994, od té doby se nástroje, platformy i vývojové možnosti radikálně změnily. Aby bylo možno zajistit další dlouhodobý vývoj a podporu aplikace, rozhodli jsme se ji celou od základu přepsat s použitím nových technologií.

Protože aplikace postupem doby narostla do velkého rozsahu, stálo její přepsání od základu velké úsilí a bylo časově náročné. Na nové verzi jsme pracovali přes pět let.

Pracujeme i na zcela nové verzi grafického modulu, ten je ale trochu vývojově zpožděn. Do fáze beta-testování se dostane pravděpodobně ve čtvrtém čtvrtletí roku 2022.

Demonstrační verzi nové Gromy můžete stáhnout zde.

Veškeré náměty a připomínky k nové verzi Gromy můžete odeslat mailem nebo pomocí formuláře.


Seznam funkcí doplněných do nové verze systému Groma


Verze
Datum
        Doplněné funkce
        Opravy

13.0.1.45


18.10.2021
 • Drobné opravy chybových hlášení

13.0.1.44


13.10.2021
 • Oprava: Protokol polární metody
  V některých variantách výpočtu polární metody (výpočet pro bodové pole) docházelo k nadbytečnému protokolování hlavičky seznamu bodů.

13.0.1.43


11.10.2021
 • Oprava: Chyba při pokusu o import již otevřeného souboru
  Při pokusu o o import souboru, který je již v aplikaci otevřen, bylo správně zobrazeno chybové hlášení, že soubor nelze importovat, ale poté byla aplikace ukončena.

13.0.1.42


23.9.2021
 • Polární a ortogonální metoda - přímé zadání výstupního souboru
  V úlohách Polární metoda a Ortogonální metoda lze nyní přímo zadat výstupní soubor, do něhož mají být ukládány vypočtené souřadnice. Pokud jej nezadáte, úlohy pracují stejně jako v dřívějších verzích, tj. ukládají vypočtené body do aktivního seznamu souřadnic.
 • Oprava: Chyba při ukládání protokolu z výpočtu do nového protokolu
  Při pokusu o uložení protokolu z výpočtu do nově založeného protokolu docházelo k chybě při pokusu o zápis do souboru. Pokud byl hlavní protokol již založen a uložen do souboru dříve, k chybě nedocházelo.

13.0.1.41


3.9.2021
 • Geometrické plány - zjednodušená varianta GP pro jednoho nabyvatele
  Do zpracování GP pro jednoho nabyvatele byla doplněna možnost zjednodušeného zadání. Zjednodušené zadání lze vygenerovat pouze z dosavadního a nového stavu, nebo do něj nechat automaticky upravit standardní zadání načtené z databáze z grafického modulu. Ve zjednodušeném zadání jsou ve výpočtu výměr pouze sestaveny a do skupiny vyrovnány celé parcely dosavadního a nového stavu, čímž je zpracování výrazně zjednodušeno.

13.0.1.40


19.8.2021
 • Zdokonalené otevírání souborů přetažením
  Při přetažení souborů na plochu hlavního okna se aplikace pokusí rozpoznat typ souboru. Pokud se podaří typ souboru jednoznačně určit podle obsahu nebo podle přípony, bude soubor automaticky otevřen nebo importován. Pokud se určení typu nezdaří nebo je nejednoznačné, bude zobrazeno dialogové okno s nabídkami typů souborů. Po zvolení typu souboru budou automaticky stejným způsobem otevřeny všechny další soubory se stejnou příponou. Při odlišné příponě nebo při novém přetažení bude dotaz na typ souboru znovu zobrazen (s předvoleným naposledy použitým typem souboru).
 • Kontrola duplicit po importu souřadnic
  Při importu souřadnic již není zobrazováno dialogové okno pro průměrování v případě duplicitních čísel bodů. Do seznamu jsou načteny všechny body a po importu je automaticky spuštěna kontrola duplicit. Výsledek kontroly je připojen k protokolu o importu a v případě nalezených duplicit je zobrazeno hlášení. Po importu lze duplicity hromadně zpracovat standardními nástroji, které jsou flexibilnější než opakované dialogové okno při importu (nástroj Hromadné průměrování nebo Odstranění identických bodů (v případě identických souřadnic).

13.0.1.39


28.7.2021
 • První distribuční verze
 • Procesy na pozadí - indikace stavu
  U procesů běžících na pozadí byla doplněna indikace stavu (progressbar). Jedná se o stahování aktualizací a přenos bodů do MicroStation, nově používající přenosovou frontu.

13.0.0.38


16.7.2021
 • Oprava: Modul Nivelace - export do DXF
  V modulu Nivelace byly provedeny drobné opravy v expotu do DXF (vrstva pro červené texty, umístění opravy a poznámky).

13.0.0.37


24.6.2021
 • Zdokonalený přenos bodů do výkresu v MicroStationu
  Při přenosu bodů do MicroStationu jsou nyní při zahájení přenosu všechny body uloženy do přenosové fronty, z níž jsou potom postupně na pozadí odesílány. Díky tomu je aplikace celkově pružnější a lépe reaguje. Zařazení bodů do fronty je velmi rychlé, vlastní přenos, probíhající na pozadí, již aplikaci nijak neblokuje. Lze s ní tedy i během přenosu dále pracovat a není třeba čekat na dokončení přenosu, stejně jako lze v omezené míře pracovat s výkresem (nastavení pohledu, výřezu, atd.). I v průběhu přenosu lze do přenosové fronty přidávat další body. Ukončení každého bloku přenosu je signalizováno volitelným hlášením o počtu přenesených bodů.
 • Modul Nivelace - nový náhled tisku a tisk
  V modulu Nivelace byl zcela přepracován náhled tisku a tisk.
 • Modul Nivelace - nový export do DXF
  V modulu Nivelace byl přepracován export výsledného formuláře do formátu DXF.
 • Vylepšené licencování rozšiřujících modulů
  Licencování rozšiřujících modulů při provozu ze síťového klíče bylo upraveno tak, aby bylo možno z jedné instance Gromy spustit více instancí modulů, které jsou všechny počítány za jednu licenci. V rámci jedné instance Gromy tedy můžete spustit např. libovolný počet dialogů s vyrovnáním sítě, a budou počítány jako jedna licence.

13.0.0.36


12.5.2021
 • Import souřadnic a měření do otevřeného souboru
  Importovaný seznam souřadnic nebo měření lze přímo připojit k již otevřenému souboru. Pokud chcete spojit více importovaných souborů, není třeba je importovat samostatně a následně kopírovat do jednoho, lze je načíst přímo do jednoho souboru. Pokud je souborů více, lze je všechny označit v dialogovém okně pro výběr souborů a importovat najednou.
 • Přímé vkládání bodů v textovém formátu ze schránky do seznamů souřadnic
  Body (jednotlivé i celé seznamy) lze nyní vkládat do seznamů souřadnic přímo ze schránky z textového formátu zkopírovaného z jiné aplikace (textové soubory, protokoly, atd.). Po vložení textu (z nabídky nebo kombinací kláves Ctrl-V) bude zobrazeno dialogové okno s nastavením konfigurovatelného textového formátu. Po nastavení formátu a potvrzení bude text ve schránce zpracován a body budou vloženy do seznamu souřadnic.
 • Import ETRS souřadnic pomocí konfigurovatelného formátu
  Konfigurovatelný formát nyní umožňuje import ETRS souřadnic z textového spouboru. Lze importovat souřadnice zapsané jako celé číslo i souřadnice rozdělené oddělovači na stupně, minuty a vteřiny.
 • Spojování popisů bodů při importu konfigurovatelným formátem
  Při importu souřadnic z textového souboru pomocí konfigurovatelného formátu lze nyní označit jako kód bodu více sloupců. K importovanému bodu budou doplněny kódy ze všech zvolených sloupců. Jako oddělovač bude použit první oddělovač nastavený v Nastavení - Kódování.
 • Doplnění jednotek u exportu do uživatelského textového formátu
  V definici uživatelského formátu lze nyní pro úhlové veličiny (vodorovné směry, zenitové úhly, zeměpisné souřadnice) nastavit jednotky, ve kterých má být údaj exportován. Formát je tak nezávislý na nastavení úhlových jednotek v konfiguraci systému.
 • Volba formátu nově zakládaných souborů
  V nastavení aplikace lze nyní zvolit formát nově zakládaných souborů. Lze volit mezi starým formátem (.crd, .mes) a novým formátem (.crds, .mess). Toto nastavení se týká všech zakládaných souborů, i automaticky vytvářených (importy, atd.).
 • Oprava: Přenášení nových bodů do MicroStation
  Při vkládání nových bodů do seznamu souřadnic a zapnuté volbě automatického přenosu do řídící aplikace nebyly body vkládány do výkresu.

13.0.0.35


23.4.2021
 • Zlepšena diagnostika chyb při automatické aktualizaci
  Byla vylepšena dialogová okna pro automatickou aktualizaci. Nyní obsahují více informací, možnost přímého zobrazení protokolu a možnost přímého stažení kompletní instalace při neúspěšné aktualizaci.

13.0.0.34


1.4.2021
 • Porovnání jednotlivých bodů
  Nástroj pro porovnání souřadnic nyní umožňuje porovnat ručně zadané dvojice bodů. Body mohou mít různá čísla. Zaprotokolovány jsou souřadnicové rozdíly, odhady výběrových středních chyb, a hodnoty jsou porovnány s požadovanými mezemi dle zadaného kódu kvality nebo požadované střední souřadnicové chyby.
 • Oprava: kód kvality při přetahování souřadnic
  Při přetahování bodů do dialogových oken nebyl vyplněn kód kvality.

13.0.0.33


16.3.2021
 • Kód kvality v porovnání při ukládání existujícího bodu
  Při ukládání již existujícího bodu do seznamu souřadnic jsou nyní v tabulce s porovnáním dosavadího a nového bodu zaprotokolovány i kódy kvality.
 • Modul Nivelace - načtení výšek bodů
  Při importu měření do modulu Nivelace jsou nyní načteny i výšky bodů, jsou-li nalezeny v seznamech souřadnic.
 • Modul Nivelace - načtení kódů/popisů bodů
  Při importu měření do modulu Nivelace jsou nyní načteny i kódy bodů.
 • Modul Nivelace - kontrola výšek přestavových bodů
  Pokud jsou při importu nalezeny výšky přestavových bodů, jsou uloženy do abulky se vstupními daty a po vyrovnání jsou porovnány s vypočtenými výškami.
 • Modul Nivelace - fixace výšek přestavových bodů
  Pokud jsou při importu nalezeny výšky přestavových bodů, lze je jedním přepínačem zafixovat a rozdělit tak nivelační pořad na více částí.

13.0.0.32


4.3.2021
 • Modul Nivelace - mezní odchylka
  Do modulu Nivelace byla doplněna možnost zadat vzorec pro výpočet a mezní odchylky. Dodržení zadané mezní odchylky je automaticky testováno.

13.0.0.31


13.2.2021
 • Převod aplikace do .NET 5
  Celá aplikace byla portována z běhového prostředí .NET Framework 4.5 do nejnovější verze .NET 5.

13.0.0.30


20.1.2021
 • Dvojí uživatelské rozhraní
  V nastavení aplikace lze nyní zvolit, zda si přejete používat nové uživatelské rozhraní (karty nabídek), nebo staré, stejné jako v předchozích verzích (roletové menu a lišty s tlačítky).
 • Protokol a kontrolní kresba na lištách nástrojů
  Na liště výpočetních funkcí a nástrojů pro práci se souřadnicemi a s měřením jsou nyní tlačítka pro zobrazení a uložení protokolu a pro zobrazení kontrolní kresby, aby nebylo třeba během výpočtů přepínat kartu s nabídkami.
 • Vyrovnání sítí - automatický test intervalu spolehlivosti
  Při polohovém i výškovém vyrovnání je nyní automaticky testován poměr aposteriorní a apriorní střední chyby, zda příliš nevybočuje z intervalu spolehlivosti. Pokud ano, je zobrazeno varovné hlášení. Zobrazované údaje jsou pro rychlý přehled barevně rozlišeny podle dosažených výsledků.
 • Vyrovnání sítí - zobrazování parametrů vyrovnání přímo v dialogovém okně
  V dialogovém okně jsou nyní na záložce s vyrovnanými body přímo zobrazovány některé parametry (maximální mxy a mz, poměr aposteriorní/apriorní střední chyby, intervaly spolehlivosti) aby bylo možno snadno ověřit výsledky vyrovnání bez nutnosti procházení protokolu.
 • Výpočet vyrovnávací přímky - zobrazení koncových bodů
  V dialogovém okně pro výpočet vyrovnávací přímky jsou nyní zobrazeny koncové body vypočtené vyrovnávací přímky, lze je tedy přímo z dialogového okna uložit do seznamu souřadnic.
 • Výpočet vyrovnávací kružnice MNČ
  Byla doplněna nová úloha Výpočet vyrovnávací kružnice. Úloha umožňuje vypočíst střed a poloměr kružnice, která se nejlépe přimyká k zadaným bodům. Parametry kružnice jsou určeny metodou nejmenších čtverců za podmínky minimalizace čtverců vzdáleností bodů od vyrovnávací kružnice.

13.0.0.29


6.1.2021
 • Pojmenované měřítko
  Nastavené měřítko zkreslení lze pro snazší orientaci v historii použitých měřítek pojmenovat. Název lze zapsat oddělený od měřítka dvojtečkou nebo mezerou přímo v editačním okně na liště nastavení, nebo jej lze zadat v dialogovém okně pro výpočet zkreslení.
 • Lišta nastavení
  Při zmenšování okna aplikace mizí položky na liště nastavení postupně. Měřítko zůstává zobrazeno vždy.

13.0.0.28


9.12.2020
 • Nápověda
  Soubor nápovědy aktualizován na novou verzi.
 • Oprava: změna kódu bodu v hromadné změně
  V nástroji pro hromadnou změnu byla odstraněna chyba při změně kódu.

13.0.0.27


29.10.2020
 • Možnost přímého zadání data zaměření
  Datum a čas zaměření bodu lze zadat přímo při vkládání bodu do seznamu souřadnic nebo zápisníku (platí pouze pro nové typy souborů).
 • Doplněna bublinová nápověda
  V dialogových oknech byla doplněna bublinová nápověda, která se zobrazuje po najetí kurzorem myši na ovládací prvky.

13.0.0.26


6.10.2020
 • Doplněný protokol k porovnání seznamů souřadnic
  Výpočet charakteristik přesnosti v úloze Porovnání seznamů souřadnic se liší v závislosti na tom, zda se jedná o porovnání dvou souborů stejné váhy, nebo zda je referenční soubor výrazně přesnější (případně zda se porovnává nové zaměření se stávajícími souřadnicemi uloženými v ISKN). Pro přehlednost je nyní volba typu porovnání zapsána do protokolu.
 • Možnost změny poznámky u bodu hromadnou změnou
  Nový údaj Poznámka, který je k dispozici v nových typech souborů, lze nyní měnit i pomocí hromadné změny.
 • Možnost přímého načtení konfiguračního souboru
  V předchozích verzích bylo možno ve správci konfigurací vybírat konfiguraci z konfiguračního adresáře. Změna cesty ke konfiguracím ale byla možná pouze pomocí parametru na příkazovém řádku. Nyní lze v manažeru konfigurací přímo načíst konfiguraci i z jiného adresáře (a tím nastavit tento adresář jako aktivní konfigurační adresář).
 • Nový konfigurovatelný import souřadnic
  Byl doplněn nový způsob importu souřadnic. V dialogovém okně lze libovolně definovat oddělovače datových položek, šířky sloupců a rozmístění dat na řádku. Nástroj lze použít pro import textových souborů v běžných i nestandardních formátech, CSV souborů i seznamů souřadnic bez čísel bodů.
 • Geometrické plány pro jednoho nabyvatele ve více skupinách
  Modul Geometrické plány nyní umožňuje zpracovat kombinovaný plán obsahující více skupin pro jednoho nabyvatele (pro několik nabyvatelů), případně i v kombinaci se standardními skupinami.
 • Geometrické plány - rozdělení seznamu dílů na více řádků
  Je-li výsledná parcela složena z více dílů, a přesáhne-li délka celého označení šířku sloupce Označení dílu (např. f1+i1+l1+c1+z+v), je seznam dílů rozdělen na více řádků.
 • Oprava: nesprávné kódování znaků s diakritikou v kódu bodu
  Při ukládání kódu bodu do souborů starého formátu (.crd, .mes) docházelo k chybnému zápisu kódů s diakritikou.

13.0.0.25


25.8.2020
 • Časový test GPS měření v dávkovém průměrování
  V úloze Dávkové průměrování bodů lze nyní zapnout časový test nezávislosti měření. Testování probíhá dle odst. 9.5 přílohy k vyhl. 31/1995 Sb. Testovat lze pro systém GPS-NAVSTAR i GLONASS. Výsledky časového testu jsou zapsány do protokolu.
 • Editace data zaměření a data vytvoření bodu
  V editaci bodu a měření lze nyní upravit datum a čas zaměření a vytvoření bodu.
 • Původní číslo bodu při přečíslování do poznámky
  V úloze Přečíslování bodů v seznamu souřadnic lze nyní zvolit, zda má být původní číslo bodu uloženo do kódu bodu nebo do poznámky. Nadále lze volit, zda má být připojeno před stávající hodnotu, za stávající hodnotu, nebo zda má stávající hodnotu nahradit. Možnost zapsat původní číslo do poznámky je dostupná pouze při přečíslování do seznamu souřadnic nového typu, který umožňuje poznámky ukládat.

13.0.0.24


17.8.2020
 • Poznámka u bodu
  K bodu v seznamu souřadnic i v seznamu měření byla doplněna položka Poznámka. Jedná se o textový údaj libovolné délky. Tento údaj je k dispozici pouze u nového typu souborů (.crds, .mess).
 • Uvozovací znak při ukládání původního čísla bodu při přečíslování
  Při ukládání původního čísla bodu do poznámky v úloze Přečíslování bodů v seznamu souřadnic lze nyní zadat uvozovací znak. Přednastaven je na znak '=', po přečíslování bude tedy do poznámky uloženo např. =2310009. Lze ale zadat jakýkoli jiný znak nebo řetězec znaků.
 • Možnost vypínání jednotlivých bodů v dávkovém průměrování
  V dialogovém okně pro dálkové průměrování bodů lze nyní jednotlivé body vypínat. Lze vypnout buď celý bod, čímž je pro něj průměrování zcela vypnuto, nebo jednotlivé body vstupující do průměrování (např. při velkých odchylkách), čímž je z průměrování vypuštěn pouze jednotlivý vypnutý bod.

13.0.0.23


12.8.2020
 • Souhrnné informace o seznamech
  Byl doplněn nový nástroj, který umožňuje zobrazit statistické informace o seznamech. Vypíše všechna katastrální území použitá v číslech bodů, všechna použitá předčíslí a ZPMZ, všechny použité popisy bodů a kódy kvality. Přímo z tohoto dialogu lze jednotlivé skupiny bodů označovat v seznamu.
 • Povolení/zakázání duplicit pro soubor
  Nyní lze explicitně povolit/zakázat vkládání duplicitních bodů pro konkrétní seznam souřadnic. Není tedy třeba povolovat tuto možnost v nastavení aplikace pro všechny soubory, čímž se snižuje možnost neúmyslného zanesení souborů duplicitami při opomenutí tohoto nastavení. Nastavení na úrovni souboru má před globálním nastavením vždy přednost, takže je možno také tuto volbu na globální úrovni povolit, ale pro konkrétní soubory zakázat.
 • Zvyšování čísla bodu zprava
  Při zvyšování alfanumerického identifikátoru (automaticky při vkládání bodů, ručně pomocí klávesy <+>, atd.) je nyní v případě, že identifikátor obsahuje více číselných částí, zvyšována poslední z nich, nikoli první. Např. identifikátor L05_P07_A bude po zvýšení o 1 nastaven na hodnotu L05_P08_A (na rozdíl od předchozí verze, kde by byl nastaven na hodnotu L06_P07_A). Zkušenosti ukazují, že se identifikátor obvykle mění nejdříve na posledních místech.
 • Nastavení předčíslí do redukcí přetažením ze seznamu souřadnic
  Předčíslí do redukcí lze nastavit přetažením bodu ze seznamu souřadnic na políčko Předčíslí na liště nastavení.

13.0.0.22


26.6.2020
 • Indexování seznamů podle různých údajů
  Seznamy souřadnic mohou mít nyní souběžně více indexů. I při řazení podle čísla bodu mohou mít index podle polohy, což násobně zrychluje některé úlohy závislé na poloze, např. vyhledávání identických bodů.
 • V dávkovém průměrování lze průměrovat body s různým postfixem
  Nástroj pro dávkové průměrování nyní umožňuje vyhledávat nejen body s identickým číslem, ale i body se stejným základem čísla a různými postfixy (např. 4001, 4001.1, 4001.2, ...)

13.0.0.21


5.6.2020
 • Zpracování měření v řadách a skupinách
  Byla doplněna nová úloha umožňující zpracovat zápisník měření v řadách a skupinách. Výstup je v podobě tabulky, kterou lze uložit ve formátu .xlsx.

13.0.0.20


26.5.2020
 • V porovnání seznamů souřadnic lze označit body s odlišným kódem kvality
  Nástroj pro porovnání seznamů souřadnic nyní umožňuje označit body s odlišným kódem kvality.

13.0.0.19


6.5.2020
 • Kontrola ztráty informací při exportech
  Při exportech seznamu souřadnic nebo seznamu měření do různých formátů (včetně ukládání z nového formátu .crds, mess do .crd, .mes) probíhá kontrola, zda cílový formát podporuje všechny údaje uložené v souboru. Při oříznutí některé informace (např. zkrácení kódu bodu při ukládání do starého formátu), nebo úplné ztrátě informace (např. data a času měření při ukládání do starého formátu) je po exportu zobrazeno varování, že byly některé údaje oříznuty nebo ztraceny, a podrobný protokol se seznamem ztracených informací.
 • Přesná oprava o měřítko
  Byla doplněna nová funkce umožňující opravu měřených délek o chybu z kartografického zkreslení a z nadmořské výšky s použitím přibližných souřadnic koncových bodů délky. V případě rozsáhlého měření lze takto opravu zpřesnit.
 • Vynucené alfanumerické identifikátory
  Aplikaci lze přepnout do režimu, v němž jsou všechny identifikátory považovány za alfanumerické, i v případě, že obsahují pouze číslo. Tuto možnost lze použít například při práci na projektech, kde mají body číselné identifikátory s pevnou strukturou, u nichž je třeba zachovat i nuly na začátku čísla.

13.0.0.18


31.3.2020
 • Vyrovnání volného stanoviska MNČ
  V úloze Výpočet volného stanoviska lze nyní kromě shodnostní a podobnostní transformace zvolit způsob výpočtu Vyrovnání MNČ. Pro případné podrobnější nastavení výpočtu lze jedním tlačítkem celé zadání výpočtu přenést do modulu Vyrovnání sítí MNČ.

13.0.0.17


9.2.2020
 • Údržba, opravy chyb.

13.0.0.16


26.1.2020
 • Nastavení počtu desetinných míst pro seznam souřadnic
  Kromě globálního nastavení lze nyní nastavit i počet desetinných míst pro konkrétní seznam souřadnic. Toto nastavení má přednost před globálním nastavením.

13.0.0.15


12.12.2019
 • Údržba, opravy chyb.

13.0.0.14


4.12.2019
 • Zdokonalené zobrazování překročených mezních odchylek
  Zobrazování překročených mezních odchylek je nyní přehlednější, pro celý výpočet se zobrazují ve společném dialogovém okně, včetně citací příslušných pasáží z předpisů.

13.0.0.13


28.11.2019
 • Řazení seznamů podle různých údajů
  Seznamy souřadnic lze nyní (dvojklikem na záhlaví příslušného sloupce) řadit podle různých údajů (podle kódu, souřadnice, výšky, kódu kvality...). Řadit lze vzestupně i sestupně.
 • Doplněn import textového seznamu .xyz bez čísel bodů
  Byl doplněn import textového seznamu souřadnic ve formátu .xyz (obvykle výsledek laserového skenování). Soubor obsahuje pouze souřadnice bodů bez čísel, a to v matematické souřadnicové soustavě.

13.0.0.12


13.10.2019
 • Nápověda
  Propojení s online nápovědou.

13.0.0.11


15.9.2019
 • Import MAPA2
  Upraven import formátu MAPA2 dle originální dokumentace.

13.0.0.10


18.8.2019
 • Ukládání seznamů do SQLite
  Od této verze lze zvolit nový způsob ukládání seznamů souřadnic i měření do formátu SQLite. Tím je umožněno vytváření/zpracování datových souborů externími aplikacemi. Formát SQLite má širokou softwarovou podporu na většině platforem, k datům lze tedy přistupovat jak ručně pomocí některého z datových manažerů, nebo automatizovaně téměř z libovolného programovacího jazyka.
 • Nová položka Datum zaměření
  Do datových souborů byla doplněna nová položka Datum zaměření. Tento údaj se přebírá z registrovaných dat, pokud jej obsahují. Je k dispozici pouze v nových typech souborů ukládaných do formátu SQLite.
 • Neomezená délka popisu bodu
  Do datových souborů v novém formátu lze ukládat neomezeně dlouhé popisy bodů.
 • Neomezená délka alfanumerického identifikátoru bodu
  Do datových souborů v novém formátu lze ukládat neomezeně dlouhé alfanumerické identifikátory bodů.

13.0.0.9


11.8.2019
 • Deaktivované položky
  V seznamech (v seznamu souřadnic i měření) lze nyní položky označit jako deaktivované. Deaktivované položky v seznamech zůstávají, ale aplikace je ignoruje. Deaktivované měření tedy není zpracováváno ani nabízeno jako orientace, deaktivovaný bod v seznamu souřadnic není nalezen při vyhledávání bodů.

13.0.0.8


4.8.2019
 • Export do formátu XLSX
  Byl doplněn export seznamů do novějšího formátu XLSX.

13.0.0.7


21.7.2019
 • Modul Nivelace
  Doplnění o modul Nivelace přepracovaný do nové verze.

13.0.0.5


16.6.2019
 • Modul Výpočet trasy komunikace
  Doplnění o modul Výpočet trasy komunikace přepracovaný do nové verze.

13.0.0.3


19.5.2019
 • Projekt
  Doplněna práce s projektem.

13.0.0.2


29.4.2019
 • Online aktualizace číselníků
  Doplněna možnost online aktualizace číselníků katastrálních území z webu ČÚZK.

13.0.0.1


14.4.2019
 • První veřejně přístupná betaverze
  První verze uvolněná k veřejnému testování mimo naši firmu.
        

Seznamy

 • Oddělené funkce Ulož jako a Export
  Nyní jsou odděleny funkce seznamů Ulož jako a Export. Pomocí funkce Ulož jako jsou soubory ukládány ve formátu, v němž je Groma schopna s nimi přímo pracovat (.crd, .crds, .mes, .mess). Po uložení zůstane v Gromě otevřen nově uložený soubor. Příkazem Export je vytvořen nový soubor v požadovaném formátu, ale v Gromě zůstává nadále otevřen původní soubor. Tento příkaz se používá pro export do formátů, s nimiž Groma nemůže přímo pracovat (.txt, .csv, ...).
 • Hromadné označování v nivelačním a ortogonálním zápisníku
  V nivelačním a ortogonálním zápisníku je nyní k dispozici nástroj pro hromadné změny.
 • Export souřadnic do GPX, KML
  Seznamy souřadnic lze nyní exportovat ve formátu geografických souřadnic GPX a KML. Takto exportované soubory lze nahrát do většiny mapových serverů a navigací, což umožňuje mimo jiné použití mnoha různých nástrojů pro vyhledávání bodů v terénu, např. s použitím mobilu.
 • Možnost zobrazení/exportu WGS souřadnic i u bodů bez výšky
  Nyní lze přepočítat souřadnice S-JTSK na geografické souřadnice i u bodů, u nichž není uvedena výška. Pokud je v daném souboru výška uvedena alespoň u některých bodů, použije se pro převod průměrná výška. Pokud není výška uvedena u žádného z bodů, použije se průměrná výška ČR. Výška se na přepočtu podílí jenom nevýznamně, chyba ve výšce při přepočtu způsobí chybu polohy max. v jednotkách mm. Přesto i nadále platí, že pro přesný přepočet je třeba mít body v seznamech včetně výšek.
 • Posouvání při hledání bodů podle čísla šipkou obousměrně
  Při vyhledávání bodu v seznamu zadáním čísla lze nyní kromě šipky dolů pro nalezení následujícího bodu použít i šipku nahoru pro nalezení předchozího bodu.
 • Možnost označení orientací v nivelačním zápisníku
  Nástroj pro hromadné označení orientací podle různých kritérií lze nyní použít i v nivelačním zápisníku.
 • Možnost zadání alfanumerického identifikátoru apostrofem
  Pokud je z nějakého důvodu třeba, aby byl identifikátor bodu vynuceně použit jako alfanumerický (třeba při potřebě zachovat číselný identifikátor včetně počátečních nul), lze jej uvést znakem apostrof.
 • V porovnání seznamů souřadnic lze protokolovat pouze rozdílné body
  Nástroj pro porovnání seznamů souřadnic nyní umožňuje zapisovat do protokolu pouze odlišné body. Body, u nichž nebyly nalezeny žádné rozdíly, se neprotokolují, což zlepšuje orientaci v protokolu při porovnávání rozsáhlých seznamů.
 • V dávkovém průměrování výpočet empirických středních chyb jednoho měření i průměru
  Do nástroje pro dávkové průměrování souřadnic byl doplněn výpočet empirických středních chyb jednoho měření i průměru.
 • Možnost kroku zpět při přečíslování seznamu souřadnic
  Funkci Krok zpět lze nyní použít i po přečíslování seznamu.
        

Dialogová okna

 • Dialogová okna s možností změny velikosti
  Všechna dialogová okna, modální i nemodální, nyní umožňují změnu velikosti. Vnitřní komponenty oken se při změně velikosti okna automaticky přizpůsobují novým rozměrům.
 • Barevné rozlišení vstupních polí
  Vstupní editační pole jsou pro přehlednost barevně rozlišeny. Jinou barvu mají souřadnice, jinou měřené hodnoty pro polohu, jinou měřené hodnoty pro výšku, jinou popisné informace a další položky.
 • Barevné odlišení a vysvěcování aktivních oblastí při přetahování
  Oblasti, do nichž lze přetáhnout myší nějaké údaje, mají barevné pozadí, takže jsou na první pohled zřetelné. Při přetahování údajů myší jsou vysvěcovány oblasti pod kurzorem, do nichž lze přetahovanou hodnotu vložit. Přímo při přetahování má tak uživatel vizuální kontrolu, kam všude lze údaje vložit.
 • Syntaktická kontrola vstupních polí
  Vstupní políčka pro číselné údaje jsou kontrolována, zda neobsahují nepovolené znaky. Pokud obsahují syntakticky chybný údaj, je obsah vysvícen červeně.
 • Vysvětlení důvodu u nepřístupných tlačítek a editačních oken
  Je-li nějaký ovládací prvek (tlačítko, editační okno) z nějakého důvodu nepřístupný, je na něm zobrazeno tlačítko, po jehož stisknutí aplikace zobrazí důvod nepřístupnosti prvku.
 • Názvy souborů zarovnané zprava
  Názvy souborů s dlouhou cestou jsou v dialogových oknech posunuty tak, aby byla viditelná jejich pravá část (vlastní název souboru).
 • Kód kvality výběrem z nabídky
  Kód kvality lze nyní kromě ručního zadání vybírat z nabídky.
        

Výpočetní okna

 • Tlačítko pro uložení vypočtených souřadnic
  Výpočetní okna nyní obsahují tlačítko pro uložení vypočtených souřadnic. Lze je použít namísto obvyklého přetažení myší do seznamu. Po jeho stisknutí je vypočtený bod/body uložen do aktivního seznamu souřadnic.
 • Označení nepoužitých měření v Polární metodě dávkou
  V úloze Polární metoda dávkou lze nyní zvolit, zda mají být po výpočtu označeny nepoužité hodnoty.
 • Nezávislý výpočet polohy/výšky ve Volném stanovisku
  V úloze Volné stanovisko lze nyní nezávisle zapínat/vypínat orientace pro určení polohy a výšky. Lze tedy použít jiné orientace pro polohový a jiné pro výškový výpočet.
 • Aktualizace cílových i místních souřadnic v Transformaci souřadnic
  V úloze Transformace souřadnic lze nyní hromadně aktualizovat souřadnice místních i cílových souřadnic ze seznamu souřadnic.
 • V transformaci souřadnic a ortogonální metodě zobrazena polohová odchylka
  V úlohách Transformace souřadnic a Ortogonální metoda je nyn9í u identických bodů kromě souřadnicových odchylek zobrazována i polohová odchylka.
 • Možnost řazení bodů podle různých kritérií
  Ve vybraných dialogových oknech je nyní možnost řazení bodů podle různých kritérií (čísla bodů, opravy, délky, vzdálenosti, atd.)
        

Protokol

 • Ve výpisu tolerancí v protokolu značeny překročené tolerance
  V tabulce s výpisem testovaných tolerancí v protokolu (např. u polygonového pořadu) jsou nyní překročené tolerance přehledně označeny na začátku řádku.
 • Ve výpisu tolerancí v protokolu uvedeny i nepřekročené tolerance
  V tabulce s výpisem testovaných tolerancí v protokolu (např. u polygonového pořadu) jsou nyní uvedeny i testované, ale nepřekročené tolerance.
 • Ortogonální měření a nivelace - Do protokolu
  Ortogonální měřená data a soubor s nivelačním měřením lze nyní vypsat do protokolu.
 • Zvýrazněné nadpisy v okně s protokolem
  Editační okno s protokolem nyní zobrazuje nadpisy úloh zvýrazněné, tak, jak se v předchozích verzích zvýrazňovaly až při tisku.
 • Volba zda zapisovat názvy souborů i s cestou
  V nastavení protokolu lze nyní zvolit, že se mají názvy souborů do protokolu zapisovat bez cesty (pouze vlastní název souboru).
        

Datové soubory

 • Vylepšená diagnostika chyb při importu souborů
  Chyby při importu souborů jsou nyní lépe diagnostikovány a přehledněji zobrazovány.
 • Import Trimble JXL - souřadnice i měření
  Byl doplněn import formátu Trimble JXL (XML formát, souřadnice i měření).
 • Import nivelace Sokkia SDR
  Byl doplněn import nivelace ve formátu Sokkia SDR.
        

Rozšiřující moduly

 • Možnost otevřít více oken jednoho modulu najednou
  Nyní je možno otevřít najednou více oken od každého rozšiřujícího modulu (Vyrovnání sítí MNČ, Geometrické plány, Nivelace, Výpočet trasy komunikace).
 • Možnost změny rozměru dialogového okna
  Všechny rozšiřující moduly nyní umožňují změnu velikosti dialogového okna.
 • Aktualizace souřadnic ze seznamů
  Modul Vyrovnání sítí MNČ nyní umožňuje aktualizaci souřadnic ze seznamů.
 • Možnost řazení vyrovnaných bodů podle středních chyb
  Modul Vyrovnání sítí MNČ nyní umožňuje řazení vyrovnaných bodů podle středních chyb.
 • Nové uživatelské rozhraní modulu Nivelace
  Modul Nivelace má nyní nové uživatelské rozhraní.
 • Export do XLSX
  Modul Nivelace nyní umožňuje export do formátu XLSX.
        

Různé

 • Podpora displejů s vysokým rozlišením
  Systém nyní podporuje displeje s vysokým rozlišením (4K a lepší). Ikony jsou vektorové, takže jsou ostré a správně veliké na všech rozlišeních.
 • Při hromadné změně možnost použít v kódu symboly datových položek
  Při hromadné změně v seznamech lze nyní při změně kódu bodu použít symboly datových položek, tedy ostatní údaje o bodu.
 • Odečítání limitů pro označování souřadnic
  Limity souřadnic v dialogovém okně pro označování lze přetáhnout ze seznamu nebo odečíst z grafiky.
 • Délka s měřítkem/bez měřítka u polárních vytyčovacích prvků
  v úloze Polární vytyčovací prvky jsou v protokolu uvedeny obě délky, s měřítkem i bez měřítka.
 • Barevné zvýraznění syntaxe v textových souborech
  Některé typy textových souborů jsou zobrazovány s barevným zvýrazněním syntaxe. Jedná se o některé vyexportované soubory, předpisy formátu, mapu přiřazení čísel bodů a kódovací tabulky.
 • Uložení seznamu označených bodů
  Nyní lze uložit seznam čísel označených bodů do souboru a opět jej ze souboru načíst. Pomocí seznamu lze v dialogovém okně Označit body opakovaně označit body podle čísel. Takto lze označit body shodných čísel i v jiných seznamech.
 • Systémová hlášení
  Vylepšená diagnostika problémů pomocí systémových hlášení popisujících problém.

1.1.2016         

Zahájení vývoje