Komunikacija sa sistemom MicroStation

Opšti opis

Modul služi za direktnu komunikaciju Grome se sistemom MicroStation, eventualno PowerDraft. On omogućava direktan prenos tačaka iz spiska koordinata sistema Groma na crtež u sistemu MicroStation i obratno. Osim toga sadrži i čitav niz daljih korisnih alata.

Komunikacioni modul je napravljen da radi u okruženju MicroStation i sastavljen je iz nekoliko aplikacija.

Aktelnu verziju modula možete da skinete ovdje:

Komunikacioni moduli za sistem MicroStation
Verzija sistema MicroStation Naziv Veličina
MicroStation v.8 ustn8.zip 58KB
MicroStation 95, SE, J ustn55.zip 51KB
MicroStation v.5 ustn50.zip 56KB

Komunikacija sa sistemom     MicroStation

Spuštanje

U sistemu MicroStation možete spustit Gromu kao bilo koju drugu aplikaciju, tj. naredbom MDL LOAD GROMA. Ovu naredbu je moguće za potpunu intergraciju sistema instalirat i u meni MicroStation. Poslije pozivanja naredbe bit će spušten komunikacioni modul i sistem Groma. Sistem Groma se od tog momenta ponaša kao nadgradnja MicroStation (lik joj se može smanjiti na ikonu).

Prenošenje tačaka

Tačke možete prenosit na crtež veoma jednostavnim načinom tj. prevlačenjem pomoću miša tako da nije potrebno gubiti vrijeme na dugotrajno pravljenje fajlova sa spiskom koordinata i njihovog ponovnog učitavanja u sistem MicroStation. Tačke se odmah po prenosu prikažu na crtežu. Moguće je prenosit kako pojedinačne tako i cjele blokove označenih tačaka. Izgled tačaka na crtežu (veličinu i postavljanje brojeva, visina, opisa kao i sve ostale atribute prikaza) možete detaljno definisat u konfiguraciji. Možete si sastavit cjeli spisak konfiguracija od kojih izaberete samo onaj skup sa kojima želite radit. Kod prenošenja se mogu automatski postavljat topografske oznake prema opisu tačaka.

Očitavanje koordinata

Sa crteža možete očitavat koordinate tačaka i automatski ih prenosit u sistem Groma. tačke možete da ulažete u spisak koordinata ili direktno pokazivat ulaze za bilo kakve računske zadatke.

Dinamičko prikazivanje brojeva

Kod prenosa tačaka na crtež moguće je da im dodate korisničke informacije koje sadrže predbroj, broj, visinu i opis tačke. Ove informacije se neće prikazat na crtežu ali ih je moguće koristit za dalje zadatke. Informacije mogu bit dinamički prikazivane tj. opisi su vidljivi na monitoru ali nisu sastavni dio crteža. Ovakav način prikazivanja sa sobom nosi razne pogodnosti:
  • Opisi imaju stalu namještenu veličinu bez obzira na mjerilo prikaza.
  • Prikazivanje opia možete uklučiti ili isključiti kad god hočete.
  • Kod pomjeranja tačaka i opisi se automatski pomjeraju sa njom.

Eksport spiska koordinata

Ako je tačka na crtežu formirana sa pridodatim korisničkim informacijama, možete je u svakom momentu eksportovat u spisak koordinata. Kod eksporta ostanu sačuvani brojevi tačaka, visine i opisi ali ako su tačke na crtežu bile pomjerane dobit će aktuelne koordinate sa crteža.

Spajanje prema brojevima tačaka

Ako su tačke na crtežu formirane sa pridodatim korisničkim informacijama, ove informacije možete da iskoristite za spajanje prema brojevima tačaka (ovaj način je često brži način od klasičnog načina crtanja pomoću miša). Izaberete samo funkciju koja treba da bude korištena za spajanje (crtanje linija, krivina ili ako je potrebno i smještanje topografskih oznaka), i poslije zoga zadajete samo brojeve tačaka.