Groma - geodetski software sa podrškom u MS Windows

Opšti opis

Program GROMA je predviđen za geodetska računanja. Pomoću njega možete da rješavate sve osnovne geodetske zadatke. Osim toga sadrži i jednostavnu grafiku i mogućnost digitalizacije podataka rastra. Može da obrađuje podatke svih poznatih totalnih stanica, skupna i pojedinačna računanja.
Izgled slike na monitoru

Korisničko okruženje

Program radi sa 32 bitnim Microsoft Windows. On Vam omogućava rad: sa više fajlova, možete da otvorite nekoliko spiskova koordinata, da prebacujete podatke mišem iz jednog spiska u drugi, birat koji od fajlova treba da bude aktivan (tj. u koji treba da se ulažu sračunate tačke), isl. Za operacije u spiskovima (pojedinačne i grupne promjene, dodavanje, brisanje) imate na raspolaganje funkciju Korak nazad. Ova funkcije je urađena u više koraka tako da možete vratit više posljednjih promjena.

Spiskovi koordinata

Pomoću programa GROMA možete manipulisat sa velikim spiskovima koordinata kao i obrađivat podatske sa stotinamahiljadama tačka, u zavisnosti od kapaciteta operativne memorije. U spiskovima možete da označavata stavke, pojedinačne ili prema raznim izabranim kriterijima. Ovako označene stavke možete koristit kod daljih operacija (računanja, grupne promjene, kopiranja, itd.).

Spiskovi mjerenih veličina

Osim spiskova koordinata mogu da se otvaraju i okna sa spiskovima mjerenja. Mjerenja možete da importujete direktno iz formata svih tipova modernih registratora. Poslije otvaranja sva mjerenja će se pokazati u oknu za podatke odakle ih možete mišem prebacivat u računska dijaloška okna. Iz tog razloga nije potrebno da ih unosite preko tastature. Ovim ančinom ćime izbjegavate izvor grešaka. U oknu sa podacima možete, naravno, vršit editovanje mjerenja, dodavat ih ili brisat.

Računski zadaci

Razne računske operacije protiču u dijaloškim oknima u kojima su svi ulazni i izlazni podaci tako postavljeni da budu pregledni. Otvorenih računskih okana možete da imate proizvoljan broj. Koordinate i mjerene podatke možete u računska okna da prebacujete mišem, po potrebi možete zadat broj tačke i ostavit program da dopuni koordinate iz spiska. Broj orijentacija na stajalištu, identičnih tačaka za transformaciju, itd. nije ograničen.

Program sadrži sljedeće računske zadatke:

Skupno računanje tačaka

Program GROMA vam omogućava da skupno sračunate cijeli spisak mjerenja ili samo jedan njegov dio. Kod skupnog računanja treba da zadate samo ulazni (fajl sa mjerenjima) i izlazni (fajl sa koorinatama) fajl a program će da Vam odjedanput sračuna koordinate svih mjerenih tačaka. Ako želite da imate pregled o toku računanje možete naredit da Vam se pokazuju odstupanja orijentisanih pravaca za svako stajalištu (sa mogučnošću editacije). Kod skupnog računanja program GROMA zna odredit koordinate polarnom metodom, slobodnim stajalištem (po potrebi presjecanjem nazad) i presjecanjem iz pravaca (presjecanje naprijed).

Eksport i import koordinata

Program može da eksportuje i importuje veliki broj spiskova koordinata raznih formata. Program zna da čita, osim svog unutrašnjeg formata, i koordinate iz tekstualnog fajla formata GEUS kao i kod nekih tipova registratora direktno iz fajla sa mjerenjima. Koordinate možete da ulažete u tekstualnom formatu, u formatu GEUS, dBASE i Kokeš. Osim toga proizvoljno možete definisat tekstualni format, za ulaz i izlaz koordinata, tako što sad možete i očitat i formirat tekstualni fajl u proizvoljnom formatu.

Kodiranje tačaka

Tačke u spiskovima možete označit kodovima dužine do dvadeset znakova (ove kodove možete da registrujete još u toku mjerenja). Osim toga možete priključit tabelu kodova koju ste sami napravili i koja će prevodit kodove na opise. Ovi opisi će se poslije prikazat u spiskovima na slici kao i kod svih izlaznih (štampanih i tekstualnih) fajlova. Tabele kodova možete napravit proizvoljan broj a možete da ih editujete direktno iz programa GROMA.

Protokoli

Kod svih vrste računanja automatski nastaju tekstualni protokoli o tom računanju. Ove protokole možete direktno u programu GROMA editovat, štampat, ili dalje obrađivat proizvoljnim tekstualnim editorem. Djelomični protokoli iz pojedinačnih računanja se ne ulažu automatski, nego je potrebno detaljno pretražit završni protokol i odstranit zaostala računanja koja nisu bila ispravna.

Testiranje odstupanja

Kod računanja možete napravit proizvoljan broj skupina tolerancija (dozvoljenih odstupanja), čije prekoračenje program automatski testira i po potrebi Vas na to upozori. Ako nečete da Vam program testira odstupanja, možete tu akciju da isključite. Osim toga imate mogućnost uključenja testiranje odstupanja i geometriskih parametar prema propisima Pravilnika za državni premjer. Rezultati ove provjere će bit zapisani(negativni i pozitivni) u protokol.

Obrada zapisnika

Program GROMA Vam omogućava kompletnu obradu zapisnika (obrada mjerenja u dva položaja durbina, ponovljena mjerenja, obostrano mjerenih dužina, redukciju pravaca). Osim ovog možete mjerenja da popravljate: za utjecaj refrakcije i zakrivljenosti, za utjecaj greške indeksa kao i mogučnost računanja visinskih razlika (navdvišenje)iz zenitnih uglova.

Grafika

Koristeči spisak koordinata možete otvorit i okno sa grafikom u kome će bit prikazane sve tačke ili samo one koje ste označili. Možete birat : tip oznake na tačkama, font za brojeve, npr. za visine a možete te tačke i da spajate linijama. Grafičke elemente možete ulagat u 64 razna nivoa (lejere) koje možete proizvoljno uključivat ili isključivat. Koordinate tačaka su preuzete iz spiska koordinata tako da će kod svake promjene koordinata i tačka na grafici momentalno bit pomjerena na novu poziciju zajedno sa linijama koje dolaze ili odlaze sa nje. Grafiku možete uložit u standardnom formatu DXF(i s namještenim lajerima). Ovaj format zna čitat večina grafičkih sistema uključijući sisteme MicroStation i AutoCAD.

Komunikacija sa sistemom MicroStation

Program GROMA omogućava direktnu komunikaciju sa sistemom MicroStation i PowerDraft. Možete direktno da prebacujete tačke mišem iz spiskova koordinata na crtež, očitavat koordinate i pokazivat tačke za računske funkcije na crtežu. Osim ovog sistem Vam nudi i mnogo daljih funkcija (dinamičko prikazivanje brojeva tačaka, eksport spiska koordinata sa brojevima i visinama, itd.).

Digitalizacija podataka rastera

Ako imate skeniranu kartu u formatu bitne karte (.bmp), možete koristit program GROMA za njenu digitalizaciju. Poslije otvaranja bitne karte će se prikazat okno sa njenom slikom na kojoj možete pokazivat tačke pomoću miša. Kod digitalizacije pokazujete na pojedinačne tačke a program sračuna njihove koordinate i ulaže ih u spisak koordinata. Za precizno pokazivanje na tačkama koristite lupu koja ima mogućnost namještanja uvečanja.

Izlazi za štampu

Program GROMA omogućava štampanje spiska koordinata, spiska mjerenja, grafike i protokola o računanjima na raznim izlaznim opremama koji imaju podršku u MS Windows (što je danas večina štampača i plotera). Na raspolaganje imatesve instalirane TrueType fontove tako da kvalitet izlaza zvisi samo od kvaliteta korištene opreme. Korištenjem laserskih ili injekt štampača možete postič izuzetno visok nivo kvalitete grafičkih i tekstualnih izlaza.

Namještanje programa

Program možete konfigurisat pomoču velikog izbora različititih namještanja tačno prema vašim potrebama. Primjeri parametara za namještanje: Možete izabrat broj decimalnih mjesta za ispis vaših podataka. Možete izabrat poredak koordinata na slici i kod svih ispisa. Možete radit sa uglovima koji su mjerenji u svim jedinicama. Možete si namjestit redukciju koordinata koje će program kod ulaza automatski očitat. Možete si namjestit koeficijent mjerila kojim će se kod importa pomnožit sve dužine. Za sve ispise (na slici i kod štampanja) možete izabrat bilo koji od fontova koje imate instalirane u MS Windows.

Dodatni moduli

Sistem možete dopunjavat samostalnim programskim modulima za rješavanje specifičnih zadataka. Moduli su poslije završene instalacije več integrisani u programu GROMA. U ovom momentu na raspolaganju imamo sljedeče module: Kontrolni crtež (u cijeni programa). Izravnanje ravni mreže metodom najmanjih kvadrata. Računanje izravnavajuče ravni metodom najmanjih kvadrata. Računanje tačaka na trasi komunikacije i na normalama (krivine, prelaznice). Komunikacioni program za prenos podataka između programa GROMA i instrumenta GEODIMETER. Modul za komunikaciju između programa GROMA i MicroStation pomoću DDE. Modul za direktno očitavanje podataka iz instrumenta TOPCON.

Zahtjevi programa GROMA

Program je sposoban da radi na bilo kojem računaru na kojem je instalirana bilo koja verzija 32bitnog MS Windows. Računar u opremi mora da ima miša.